Een kwekersrecht geeft u een aantal exclusieve rechten ten aanzien van de exploitatie van een plantenras. Deze rechten kunt u uiteraard ook in licentie geven, of ze overdragen. Ten slotte hebt u ook het recht om op te treden tegen derden die inbreuk plegen op uw kwekersrecht. Er gelden wel enkele uitzonderingen.

Exclusief exploitatierecht

Wanneer u houder van een kwekersrecht bent, mag niemand zonder uw toestemming een aantal handelingen met betrekking tot het materiaal ( te weten rascomponenten, het oogstmateriaal of de producten die rechtstreeks zijn verkregen uit oogstmateriaal) van uw beschermde ras uitvoeren.

Het betreft de volgende handelingen:

  1. het voortbrengen of de vermeerdering;

  2. het conditioneren ten behoeve van de vermeerdering;

  3. het te koop aanbieden;

  4. het verkopen of op een andere wijze commercialiseren;

  5. de invoer;

  6. de uitvoer;

  7. de opslag voor een van de hierboven genoemde doeleinden.

Indien u geen redelijke mogelijkheid had om uw recht op de rascomponenten uit te oefenen, kunt u het nog uitoefenen op het oogstmateriaal, voor zover dit oogstmateriaal verkregen werd door het niet-toegestane gebruik van deze rascomponenten.. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn wanneer tarwekorrels van uw ras worden gecommercialiseerd terwijl u geen toelating tot vermeerdering van het zaaigoed had gegeven.

Bovendien strekt uw kwekersrecht zich uit tot producten die rechtstreeks uit het oogstmateriaal zijn verkregen (bijvoorbeeld bloem) indien deze producten werden verkregen door het niet-toegestane gebruik van dit oogstmateriaal en u vooraf geen redelijke mogelijkheid gehad heeft om uw recht uit te oefenen.

Tot slot strekt het kwekersrecht zich uit tot in wezen afgeleide rassen. Een ras wordt geacht in wezen van een ander ras (“het oorspronkelijke ras” te zijn afgeleid als:

  1. het hoofdzakelijk is afgeleid van het oorspronkelijke ras of van een ras dat zelf hoofdzakelijk is afgeleid van het oorspronkelijke ras, ,

  2. het duidelijk te onderscheiden is van het oorspronkelijke ras en

  3. afgezien van de afwijkingen die voortvloeien uit de afleiding, het overeenkomt met het oorspronkelijke ras in de expressie van de wezenlijke eigenschappen die het resultaat is van het genotype of van de combinatie van genotypen van het oorspronkelijke ras.

Let op, het is niet omdat u het kwekersrecht op een plantenras heeft, dat u dit dan ook per se op de markt mag brengen. 

Overdracht

De aanvraag voor een kwekersrecht en het kwekersrecht kunnen worden overgedragen aan één of meer rechthebbenden of rechtverkrijgenden.

De overdracht onder levenden van een aanvraag of van een kwekersrecht moet op straffe van nietigheid schriftelijk gebeuren. Zij doet geen afbreuk aan de rechten door derden verworven vóór de datum van de overdracht

Alle overdrachten moeten volgens nadere regels aan de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) worden bekendgemaakt. 

Contractuele licencie

Een aanvraag voor een kwekersrecht of een kwekersrecht kan geheel of gedeeltelijk het voorwerp van contractuele licenties uitmaken. Deze licenties kunnen uitsluitend of niet-uitsluitend zijn.

De licenties moeten op straffe van nietigheid schriftelijk worden verleend .

De aanvrager of de houder stelt de DIE onverwijld op de hoogte van de licenties die hij in België verleent.

De licenties kunnen ten opzichte van de DIE slechts uitwerking hebben, en aan derden worden tegengesteld, na de ontvangst door de Dienst van de kennisgeving en onder voorbehoud van zijn inschrijving in het register. De licentie kan evenwel vóór haar inschrijving in het register tegenstelbaar zijn aan derden die na de datum van afgifte van de licentie rechten hebben verkregen, maar die daarvan kennis hadden toen zij deze rechten verwierven.

De aanvrager of de houder kan de uit de aanvraag of uit het kwekersrecht voortvloeiende rechten inroepen tegen een licentiehouder die een van de aan zijn licentie verbonden voorwaarden of beperkingen schendt.

Inbreuken op het kwekersrecht

Als houder van een kwekersrecht heeft u ook het recht om op te treden tegen inbreuken op uw recht.

Vóór de effectieve verlening van het kwekersrecht

Zelfs wanneer het kwekersrecht nog niet verleend is maar de aanvraag wel werd ingediend, kan de houder een billijke vergoeding eisen aan elke persoon die in de periode tussen de publicatie van de aanvraag van het kwekersrecht en de verlening van het kwekersrecht een handeling heeft uitgevoerd waarvoor hij na deze periode op grond van het kwekersrecht geen toestemming zou hebben gekregen.

Laatst bijgewerkt
9 augustus 2019