Om een Belgisch kwekerscertificaat te krijgen, moet u persoonlijk of via de post een aanvraagformulier (DOC, 85.5 KB) en een technische vragenlijst indienen bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) die u deze vragenlijst op verzoek zal bezorgen. De aanvraag mag ook via fax worden ingediend. In dat laatste geval moet het originele exemplaar binnen 14 kalenderdagen bij de DIE toekomen te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de fax.

Vul dit formulier en deze vragenlijst zorgvuldig in. Boek XI van het Wetboek van economisch recht en het koninklijk besluit van 12 mei 2015 ter uitvoering van de bepalingen betreffende het kwekersrecht leggen inderdaad een bepaald aantal formele voorwaarden op zoals een op zijn minst voorlopige aanduiding van het ras, een beschrijving van de  eigenschappen van het ras waardoor dit, naar het oordeel van de aanvrager, duidelijk van andere rassen te onderscheiden is, de datum en het land van de eerste afstand van componenten of oogstmateriaal van het ras, enz. De indieningsdatum stemt overeen met de datum waarop deze zorgvuldig ingevulde documenten toekomen bij de DIE voor zover ook de bijdragen voor de indiening van de aanvraag werden betaald. Deze datum is van belang om te bepalen welke aanvraag eerst is ingediend, of het ras onderscheidbaar was bij de aanvraag en of het voorrangsrecht kan worden ingeroepen.

Na onderzoek van hoger genoemde materiële beschermingsvoorwaarden en de eventueel door derden geformuleerde bezwaren, neemt de DIE een beslissing en verleent deze dienst al dan niet het kwekersrecht.

Het register ligt ter inzage van het publiek, in de kantoren van de DIE.

Elke belanghebbende die daarom verzoekt, kan uittreksels uit het register verkrijgen.

Iedereen die een gewettigd belang heeft, kan, volgens bepaalde modaliteiten :

  1. de stukken inkijken die op een aanvraag voor een kwekersrecht betrekking hebben,,

  2. de stukken inkijken die op een reeds verleend kwekersrecht betrekking hebben,

  3. de teeltproeven bezoeken met het oog op het technisch onderzoek van een ras, en

  4. de teeltproeven bezoeken met het oog op de technische contrôle op de instandhouding van een ras.

Bij vragen kunt u ook de DIE of een deskundige contacteren. U kunt zich bij de procedure ook laten vertegenwoordigen door een deskundige of een gemachtigde. Gebruik hiervoor het hiertoe bestemde formulier (DOC, 62 KB).

Laatst bijgewerkt
15 juli 2019