Een verleend kwekersrecht blijft niet eeuwig geldig. Niet alleen is de maximale geldigheidsduur beperkt, het kan ook vervallen wanneer de taksen niet betaald worden of wanneer de plicht om een ras in stand te houden niet wordt nageleefd. Bovendien kan een kwekersrecht nietig worden verklaard wanneer blijkt dat ten tijde van de verlening niet aan de beschermingsvoorwaarden was voldaan.

Geldigheidsduur

Momenteel bedraagt de geldigheidsduur van Belgische kwekersrechten voor bomen, wijnstokken en aardappelen 30 jaar, voor de andere soorten 25 jaar. Deze termijnen gaan in vanaf de verlening van het kwekersrecht.

Uiteraard gelden kwekersrechten slechts gedurende de volledige termijn indien ze niet eerder vervallen, bijvoorbeeld omdat de taksen voor de instandhouding van het recht niet werden betaald of omdat de kweker afstand doet van dit recht door een schriftelijke, ondertekende verklaring gericht aan de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE).

Taksen

Om een kwekersrecht in stand te houden, moet men jaarlijks instandhoudingstaksen betalen.

De jaartaks is vooraf te betalen. De betaling vervalt op de laatste dag van de maand van de verjaardag van de verlening van het kwekersrecht. 

De jaartaks voor het eerste jaar wordt betaald vóór het einde van de maand volgende op de maand waarin het kwekersrecht wordt verleend. 

Wanneer de betaling van de jaartaks niet op de vervaldatum werd gekweten, kan deze taks alsnog betaald worden vermeerderd met een toeslag, binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de vervaldag van de jaartaks. 

Indien deze taks niet volledig betaald wordt binnen de gestelde termijn, is het recht van rechtswege vervallen verklaard. Het verval heeft uitwerking op de vervaldatum van de niet betaalde jaartaks.

Let op: wanneer u vervallen verklaard werd van uw rechten omdat u niet de mogelijkheid heeft gehad een termijn ten opzichte van de Dienst te respecteren, kunt u gebruik maken van een procedure van herstel van rechten.

Vervallenverklaring

Naast het geval van vervallenverklaring van rechtswege bij niet-betaling van de jaartaks binnen de voorgeschreven termijnen, kan de DIE vervallenverklaring van het kwekersrecht uitspreken. 

Het eerste geval heeft betrekking op de houder die zijn ras, of in voorkomend geval de erfelijke bestanddelen van het ras, niet onderhoudt. De houder van het recht heeft immers de plicht om het ras in stand te houden.

Het tweede geval betreft de houder die geen antwoord geeft op een verzoek van de Dienst in het kader van deze controle op de instandhouding van het beschermde ras.

Het derde en laatste geval betreft de houder die geen andere geschikte benaming voorstelt terwijl de Dienst de rasbenaming  zal schrappen.

In deze drie gevallen is de vervallenverklaring van kracht op de dag zoals betekend aan de houder door de Dienst, onder voorbehoud van de inschrijving in het Register.

Nietigverklaring

De rechter kan Belgische kwekersrechten met terugwerkende kracht nietig verklaren:

  1. als blijkt dat de voorwaarden blijkt  dat de voorwaarden van onderscheidbaarheid of nieuwheid op het tijdstip van de verlening van het kwekersrecht niet waren vervuld, of

  2. indien de verlening van het kwekersrecht voornamelijk was gebaseerd op door de aanvrager verstrekte inlichtingen en documenten, op het tijdstip van de verlening ervan de voorwaarden inzake homogeniteit en bestendigheid niet daadwerkelijk waren vervuld, of

  3. als het kwekersrecht werd verleend aan een persoon die daartoe niet gerechtigd was, tenzij het wordt overgedragen aan degene die daartoe recht heeft.

Laatst bijgewerkt
9 augustus 2019