Het kwekersrecht beschermt plantenrassen indien deze nieuw, onderscheidbaar, homogeen en bestendig zijn, en er een geldige rasbenaming is gegeven.

Plantenras

Een plantenras is een plantengroep van één enkele botanische taxon van de laagste bekende rang die, ongeacht of volledig wordt voldaan aan de voorwaarden voor het verlenen van een kwekersrecht, kan worden :

  • gedefinieerd aan de hand van de expressie van de eigenschappen, die het resultaat is van een bepaald genotype of een combinatie van genotypen,

  • onderscheiden van elke andere plantengroep op grond van de expressie van ten minste een van bovengenoemde eigenschappen, en

  • beschouwd als een eenheid, gezien zijn geschiktheid om onveranderd te worden vermeerderd.

Het is belangrijk een “ras” te onderscheiden van “soort”. Zo zijn aardappelen en appels plantensoorten, terwijl “Bintje” en “Jonagold” plantenrassen zijn. 

Een Belgisch kwekerscertificaat kan worden verleend voor alle botanische geslachten en soorten, met inbegrip van onder meer hun hybriden.  

Nieuw en onderscheidbaar

Het ras moet nieuw en onderscheidbaar zijn. Dit betekent dat het ras zich van elk ander plantenras onderscheidt indien het door de uitingsvorm van de eigenschappen, die voortvloeit uit een bijzonder genotype of een combinatie van genotypen, duidelijk te onderscheiden is van elk ander ras waarvan het bestaan op de vastgestelde datum van indiening van de aanvraag algemeen bekend is.

Een ras wordt als nieuw aangemerkt, indien op de vastgestelde datum van indiening van de aanvraag, of , desgevallend, op de voorrangsdatum, nog geen componenten of oogstmateriaal van het ras door of met toestemming van de kweker, aan derden zijn verkocht of anderszins afgestaan, met het oog op exploitatie van het ras:

  1. eerder dan één jaar vóór bovengenoemde datum, op het grondgebied van België;
  2. buiten het grondgebied van België, eerder dan vier jaar of, in het geval van bomen of wijnstokken, eerder dan zes jaar vóór bovengenoemde datum.

Homogeen

Opdat een ras in aanmerking zou komen voor een kwekerscertificaat, moet het homogeen zijn. Een ras wordt als homogeen beschouwd indien het voldoende homogeen is in de expressie van de eigenschappen die in aanmerking worden genomen bij het onderzoek van de onderscheidbaarheid, alsmede van elke andere eigenschap die voor de rasbeschrijving wordt gebruikt, behoudens de variatie die mag worden verwacht in verband met de bijzonderheden die eigen zijn aan de vermeerdering ervan.

Bestendig

Het ras moet bestendig te zijn. Een ras wordt als bestendig beschouwd indien de expressie van de eigenschappen die in aanmerking worden genomen bij het onderzoek van de onderscheidbaarheid, alsmede van elke andere eigenschap die voor de rasbeschrijving wordt gebruikt, onveranderd blijft na achtereenvolgende vermeerderingen of, in het geval van een bijzondere vermeerderingscyclus, aan het eind van elke cyclus.

Rasbenaming

Overeenkomstig de artikelen 12 en 13 van het koninklijk besluit ter uitvoering van de bepalingen betreffende het kwekersrecht moet een geldige rasbenaming aangeduid worden bij de aanvraag  van een kwekersrecht.

Laatst bijgewerkt
9 augustus 2019