De deposant moet zich ervan vergewissen dat de tekeningen of modellen, die hij wil beschermen, voldoen aan de beschermingsvoorwaarden (criterium van nieuwheid en eigen karakter, geen eerder depot van een identieke tekening of een identiek model door iemand anders, geen eerdere publieke beschikbaarstelling, tekeningen of modellen die niet zijn uitgesloten van bescherming) en dat hij bevoegd is om de rechten ervan te bezitten.

De registratieautoriteiten hebben niet de bevoegdheid om na te gaan of de tekeningen of modellen geldig zijn. Ze gaan enkel na of de tekening of het model niet in strijd is met de openbare orde en de goede zeden.

Het is dus de taak van de deposant zelf om te controleren of de beschermingsvoorwaarden zijn vervuld. Zo niet, dan loopt hij het risico dat zijn depot later (a posteriori) wordt vernietigd. Een opzoeking in de registers van tekeningen of modellen kan dus zinvol zijn.

Afhankelijk van het aantal te beschermen tekeningen of modellen, moet de deposant een enkelvoudig (voor een tekening of model) of een meervoudig (voor maximaal vijftig tekeningen en modellen, op voorwaarde dat ze tot dezelfde klasse behoren) depot indienen. Dankzij het meervoudig depot hoeft de deposant slechts een enkele formaliteit te vervullen. Bovendien zijn de te betalen taksen minder hoog dan bij meerdere enkelvoudige depots. De producten waarin de tekeningen en modellen zijn vervat, zijn internationaal geclassificeerd aan de hand van de “Locarno-classificatie”.

Om bescherming te bekomen buiten de Benelux, kan de deposant ook een communautair of een internationaal depot indienen.

Laatst bijgewerkt
12 januari 2021