Wat zijn halfgeleiders? Hoe worden ze door intellectuele eigendomsrechten beschermd?

Halfgeleiders, ook “geïntegreerde schakelingen” of “chips” genoemd, zijn essentiële bestanddelen van elk elektronisch toestel. Het zijn meestal dergelijke chips die de functionaliteit van het toestel regelen.

Het bleek noodzakelijk om investeringen in het ontwerpen van chips te beschermen om deze economische activiteit rendabel te maken. De wetgever heeft dit gedaan via een specifiek beschermingssysteem.

De bescherming waarvan hierna sprake, geldt enkel voor het specifieke design - de topografie - van een chip, dit is het driedimensionale patroon dat verkregen wordt door de onderlinge verbinding van de verschillende boven elkaar liggende lagen.

Welke rechten heeft de maker van een topografie?

De maker van een topografie heeft het exclusieve recht om deze te reproduceren en commercieel te exploiteren en kan zich verzetten tegen elke persoon die dit zonder zijn toestemming doet.

Wat zijn de voorwaarden?

Om voor bescherming in aanmerking te komen, moet de topografie het resultaat zijn van een intellectuele inspanning van de maker en niet algemeen bekend zijn in de halfgeleiderindustrie.

De bescherming gaat in vanaf de vastlegging of codering van de topografie.

Er is geen registratie noch enige andere formaliteit vereist.

Duur van de bescherming

Topografieën van halfgeleiders zijn 10 jaar beschermd, te rekenen vanaf het einde van het jaar waarin de topografie voor het eerst, waar dan ook ter wereld, commercieel werd geëxploiteerd. Wel is vereist dat deze eerste exploitatie binnen 15 jaar plaatsvindt nadat de topografie werd vastgelegd of gecodeerd.

Wie heeft de rechten op topografieën van halfgeleiderproducten?

Het exclusieve recht tot het (laten) reproduceren en commercieel exploiteren komt toe aan de auteur/maker van de topografie. Wanneer de topografie werd gemaakt in het kader van een arbeidsovereenkomst of statuut, komen de rechten toe aan de werkgever, tenzij uitdrukkelijk anders werd gestipuleerd.

Hetzelfde geldt voor een topografie die op bestelling is gemaakt: de rechten komen toe aan de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Wat bij inbreuk op deze topografierechten?

De houders van de rechten op topografieën van halfgeleiderproducten hebben dezelfde rechtsmiddelen ter beschikking als octrooihouders.

Alleen de ondernemingsrechtbank die zitting houdt in de zetel van een hof van beroep, is bevoegd om deze zaken te behandelen.

Naast de specifieke bescherming voor topografieën van halfgeleiderproducten, kunnen topografieën en/of samenstellende delen ook onder het klassieke auteursrecht vallen, indien ze aan de voorwaarden voldoen. In dat geval kunnen de rechtbanken van eerste aanleg ook bevoegd zijn (zie bevoegdheid voor auteursrecht).

Laatst bijgewerkt
3 november 2020