Definitie

Het Wetboek van economisch recht bepaalt in het artikel XI.27 :

§1. De minister bepaalt de wijze waarop het register wordt bijgehouden. In de Verzameling wordt melding gemaakt van de inschrijvingen in het Register. Het register kan door het publiek worden ingezien ten zetel van de Dienst.

§2. De Dienst publiceert integraal de verleende octrooien en de met toepassing van de artikelen XI.55, XI.56 en XI.57 gewijzigde octrooien. De bibliografische gegevens van deze octrooien, worden gepubliceerd in de Verzameling, alsook beschikbaar gesteld op de zetel van de Dienst en op de website van de Dienst.

De Koning bepaalt de abonnementsvoorwaarden op de Verzameling.”            

Vorm

De Verzameling der uitvindingsoctrooien verschijnt tweemaal per maand en alleen in elektronische vorm. Elke uitgave van de Verzameling van uitvindingsoctrooien bestaat uit 15 rubrieken. Deze rubrieken bevatten bibliografische gegevens over Belgische octrooi(en) (aanvragen), Europese octrooi(en) (aanvragen) met aanduiding van België en (aanvragen van) Belgische aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen of gewasbeschermingsmiddelen.

De Verzameling der uitvindingsoctrooien kan gratis geraadpleegd worden op de internetsite van de Federale Overheidsdienst Economie.

De 15 rubrieken van de Verzameling van uitvindingsoctrooien zijn in volgorde :

 • Rubriek NP1
  Bevat gegevens over Belgische octrooiaanvragen die onder de Belgische octrooiwet gepubliceerd (A1 publicatie) werden.

 • Rubriek NP2
  Bevat gegevens over Belgische octrooien (B1 publicatie) die onder de Belgische octrooiwet verleend werden.

 • Rubriek NP3
  Bevat gegevens over Belgische octrooien die opnieuw gepubliceerd (B3 publicatie) werden na gedeeltelijke afstand, gedeeltelijke herroeping of gedeeltelijke nietigverklaring onder de Belgische octrooiwet.

 • Rubriek EP1
  Bevat gegevens over de vertalingen in het Nederlands, Frans of Duits van de conclusies van Europese octrooiaanvragen gepubliceerd (A1 of A2 publicaties) in het Engels.

 • Rubriek EP2
  Bevat gegevens over Europese octrooien verleend en gepubliceerd (B1 publicatie) voor België en waarvoor geen vertaling diende te worden ingediend.

 • Rubriek EP3
  Bevat gegevens over Europese octrooien verleend voor België en gepubliceerd (B1 publicatie) in het Engels en waarvoor een vertaling in het Nederlands, Frans of Duits is ingediend onder de Belgische octrooiwetgeving.

 • Rubriek EP4
  Bevat gegevens over Europese octrooien verleend en opnieuw gepubliceerd in gewijzigde vorm (B2 of B3 publicaties) voor België en waarvoor geen vertaling diende te worden ingediend.

 • Rubriek EP5
  Bevat gegevens over Europese octrooien verleend voor België en opnieuw gepubliceerd in gewijzigde vorm (B2 of B3 publicaties) in het Engels en waarvoor een vertaling in het Nederlands, Frans of Duits is ingediend onder de Belgische octrooiwetgeving.

 • Rubriek SPC
  Bevat gegevens over aanvragen voor aanvullende beschermingscertificaten of verleende aanvullende beschermingscertificaten.

 • Rubriek VB1
  Bevat gegevens over de verzoeken om herstel onder de Belgische octrooiwetgeving.

 • Rubriek VB2
  Bevat gegevens over de verzoeken om herstel onder de Belgische octrooiwetgeving en waarvoor een beslissing werd genomen.

 • Rubriek MED
  Bevat gegevens over andere mededelingen.

 • Rubriek VRV
  Bevat gegevens over het verval, de nietigverklaring of de verwerping van octrooi(en)(aanvragen) en aanvullende beschermingscertifica(a)t(en)(ABC)(aanvragen).

 • Rubriek VRB
  Bevat gegevens over geherpubliceerde documenten van octrooi(en)(aanvragen) en aanvullende beschermingscertifica(a)t(en)(ABC) na verbetering.

 • Rubriek CO
  Bevat gegevens over geregistreerde overdrachten of veranderingen van naam van de aanvragers en houders.

Disclaimer

De gebruiker wordt er speciaal op gewezen dat de noodwendig bondige informatie opgenomen in de Verzameling der uitvindingsoctrooien niet volstaat om de omvang van de rechten vast te stellen waarop de octrooihouder aanspraak maakt. Daarvoor is het noodzakelijk om ook het online Belgisch octrooiregister te raadplegen waar de meest recente bibliografische gegevens en de publicatiedocumenten van de gepubliceerde octrooi- en ABC-aanvragen en van de verleende octrooien en ABCs zijn terug te vinden.

De informatie in de Verzameling der uitvindingsoctrooien  en het Belgische octrooiregister moet niet worden beschouwd als zijnde een volledige en gezaghebbende bron van intellectuele eigendomsinformatie en daarom wordt de gebruiker aangeraden om onafhankelijk, professioneel advies in te winnen alvorens actie te ondernemen op basis van de inhoud van het Belgische octrooiregister en de Verzameling der uitvindingsoctrooien.

Laatst bijgewerkt
3 juni 2020