Table of Contents

  Bij de Sectie Informatie van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) kunt u terecht met al uw vragen over octrooien en hieraan gerelateerde onderwerpen. Deze sectie levert de voor eensluidende verklaarde afschriften en andere officiële attesten af, en voert octrooionderzoeken uit op aanvraag.

  Contact Punt

  Het Contact Punt vormt het eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over intellectuele eigendomsrechten. U kunt ons telefonisch bereiken tijdens de kantooruren via het nummer 0800 120 33 (gratis) (of vanuit het buitenland: +32 800 120 33)

  Indien u dit wenst, kunnen wij u ook ontvangen in het Atrium gebouw (gelijkvloers), Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel. Het Contact Punt is open op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00 uur, UITSLUITEND op afspraak.

  Het Contact Punt voorziet in een ruim aanbod brochures met informatie over octrooien, merken, tekeningen en modellen, auteurs- en kwekersrecht.

  U kunt er eveneens octrooiaanvragen, aanvullende beschermingscertificaten en kwekersrechten deponeren en bijhorende taksen vereffenen (enkel per bankkaart, geen VISA).

  Voor eensluidend verklaarde afschriften

  Voor het inroepen van een voorrang bij een uitbreiding van uw octrooibescherming naar andere landen, of binnen hetzelfde land, maar ook bij het onderhandelen voor licenties, of in geval van een juridisch dispuut, is er doorgaans een voor eensluidend verklaard afschrift vereist. Dit document omvat een officiële kopie van de eerste octrooiaanvraag, zoals die werd ingediend.

  Let wel: indien een verzoek om een ​​voor eensluidend verklaard afschrift wordt ingediend vóór de publicatie van de octrooiaanvraag, enkel wie gemachtigd is (met name de eigenaar, aanvrager, mandataris of vertegenwoordiger of eender wie over een legitieme volmacht beschikt), dit type afschrift kan bekomen.

  U kunt een dergelijk afschrift verkrijgen door een aanvraag te sturen naar de DIE. Dit kan

  • per post
   Dienst voor de Intellectuele Eigendom
   City Atrium
   Vooruitgangstraat 50
   1210 Brussel
  • per mail naar piie_doc@economie.fgov.be
  Deze documenten zijn kosteloos.

  Attesten

  Indien u nood heeft aan een officieel attest van een document uit het Belgisch octrooiregister, dan kunt u hiervoor een aanvraag richten aan de DIE. Zowel uittreksels uit Belgische octrooien, Europese octrooien met een Belgische verlening, als aanvullend beschermingscertificaten komen hiervoor in aanmerking. Aangezien deze al publiek toegankelijk zijn, is een legitimatie niet vereist. Een officieel attest heeft als voordeel dat het de meest actuele informatie bevat, m.b.t. tot het octrooi, en dat het een officieel en juridisch conform uittreksel betreft.

  Om een officieel attest te bekomen, moet u een aanvraag sturen naar de DIE.

  Dit kan

  • per post
   Dienst voor de Intellectuele Eigendom
   City Atrium
   Vooruitgangstraat 50
   1210 Brussel
  • per mail naar piie_doc@economie.fgov.be.

  Deze documenten zijn kosteloos.

  Epoque-onderzoek

  Als u zelf niet in staat bent om een betrouwbare octrooiopzoeking uit te voeren, kan de DIE dit tegen betaling voor u uitvoeren. Dit type online Epoque-onderzoeken worden, in alle discretie, door het team van de Sectie Informatie zelf uitgevoerd. De resultaten worden gebundeld onder de vorm van de bibliografische informatie van de gevonden octrooi(aanvrag)en.

  Let wel: Dit type onderzoek omvat geen officieel nieuwheidsrapport, zoals wordt uitgevoerd door een officiële onderzoeksinstantie na de indiening van een octrooiaanvrage. De Epoque-onderzoeken, die door de DIE worden verricht, zijn louter informeel en gebeuren op verzoek van de aanvrager. De resultaten van dit octrooi-onderzoek zijn louter informatief voor de aanvrager en hebben geen adviserende, noch juridische waarde voor de verdere stappen die de aanvrager wenst te nemen.

  Een Epoque-onderzoek kost 2 euro per minuut verbinding, dat de kost vertegenwoordigt om de data bij het EPO in Den Haag op te vragen. Er wordt voor het opvragen van de octrooidata tussen 1 à 3 uren gerekend. Wenst u hiervan gebruik te maken, dan kunt u een verzoek richten aan de DIE, via het volgend mailadres: piie_doc@economie.fgov.be.

  In dat verzoek, moet u aangeven dat u een octrooionderzoek wenst, uw facturatiegegevens vermelden met uw ondernemingsnummer of uw rijksregisternummer en uw handtekening, evenals een goede beschrijving van uw uitvinding (eventueel met tekeningen). U kunt hiervoor ook het aanvraagformulier vooronderzoek online Epoque-systeem (DOC, 764 KB) gebruiken.

  Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de Sectie Informatie:

  Voorbeelden van epoque-onderzoeken

  Online raadplegingen

  Elk Belgisch verleend octrooi wordt vermeld in het Belgisch Octrooiregister, ook eRegister genaamd. Dit register is een onderdeel van het Benelux Patent Platform waar u de Belgische octrooien, de Europese octrooien die in België geldig zijn, alsook de aanvullende beschermingscertificaten kunt raadplegen. Het eRegister omvat de volledige Belgische octrooiteksten, evenals de bibliografische gegevens en zelfs de correspondentie tussen het Octrooibureau en de octrooihouders. Via de portaalsite Benelux Patent Platform kunt u gratis en zonder voorafgaande registratie verifiëren of een uitvinding al dan niet eerder werd geregistreerd.

  Daarnaast voorziet de DIE ook een beknopte publicatie van de kenmerkende bestanddelen van de verleende octrooien in de Verzameling der Uitvindingsoctrooien, evenals de tabel met de ingediende octrooiaanvragen.

  Vertaling van octrooien

  Op de website van het Europees Octrooibureau staat automatische vertaalsoftware ter beschikking, waarmee u een machinevertaling kunt maken van octrooien via de Esp@cenet- databank. Let wel: deze vertalingen zijn enkel ter informatieve titel en hebben geen juridische waarde.

  Ook aan de hand van de gratis toegankelijke online databanken zoals Espacenet, het Federated Register en Patentscope, kunt u nagaan of een uitvinding eerder als octrooi werd geregistreerd.

  Laatst bijgewerkt
  1 juli 2024