Table of Contents

  Een Beneluxmerk geeft bescherming voor België, Nederland en Luxemburg, terwijl een Uniemerk bescherming verleent in elke lidstaat van de Europese Unie.

  Wilt u echter ook buiten de Europese Unie merkbescherming krijgen, dan kunt u in elk land afzonderlijk de plaatselijke procedures volgen. Als het om een groot aantal landen gaat, kan dit echter een tijdrovende en dure aangelegenheid worden. Het kan dan nuttig zijn om gebruik te maken van het systeem van de internationale aanvraag (Systeem van Madrid). De opportuniteit ervan moet geval per geval worden onderzocht en u raadpleegt hiervoor bij voorkeur een deskundige.

  Wat wordt bedoeld met het systeem of Protocol van Madrid?

  Het Protocol van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken is een verdrag dat wordt beheerd door het Internationaal Bureau van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) in Genève. Het wordt sinds april 1996 toegepast. Het Protocol van Madrid biedt merkhouders de mogelijkheid om merken in meerdere landen te beschermen door slechts één enkele aanvraag in te dienen bij de WIPO.

  Voordeel van het internationale systeem

  Het voordeel van het internationale systeem bestaat erin dat u met één enkele aanvraag bij de WIPO, ingediend via uw eigen nationaal of regionaal merkenbureau, merkbescherming kunt krijgen in alle landen die u in uw aanvraag opgeeft. Deze mogelijkheid bestaat enkel voor de landen die tot het systeem van Madrid zijn toegetreden; dat zijn er op dit ogenblik meer dan 120 wereldwijd. Sinds de toetreding van de Europese Unie tot het Protocol van Madrid is het ook mogelijk om de Europese Unie als geheel aan te duiden.

  Elke aanvraag overeenkomstig het systeem van Madrid omvat twee stappen:

  1. Eerst deponeert u uw merk in het land van oorsprong. Met andere woorden: wanneer u in België gevestigd bent, vraagt u eerst een Benelux- of Uniemerk aan volgens de normale procedure.

   Een heel kleine minderheid van landen eist dat u vooraf een definitieve merkinschrijving in uw land van oorsprong heeft verkregen. Het gaat om de landen die enkel de Overeenkomst van Madrid en niet het Protocol van Madrid hebben ondertekend.
    

  2. Vervolgens moet u bij hetzelfde bureau – op basis van deze eerdere aanvraag (of registratie) in het land van oorsprong – een internationale aanvraag indienen, waarbij u aangeeft tot welke landen u uw merkbescherming wil uitbreiden. Dat is alleen mogelijk voor de landen die lid zijn van de Unie van Madrid. De internationale aanvraag wordt overgemaakt aan het Internationaal Bureau van de WIPO te Genève, dat de aanvraag vervolgens publiceert in haar maandblad (WIPO Gazette of International Marks).

  De WIPO stuurt vervolgens uw aanvraag naar de nationale merkenbureaus van de landen die u hebt opgegeven, waar de registratieprocedure van het betrokken land wordt gevolgd. In dit stadium kunnen weigeringsgronden tegen uw aanvraag worden ingeroepen en kan uw aanvraag in sommige landen wel of niet worden aanvaard. Als de nationale merkenbureaus binnen de voorgeschreven termijn geen weigering betekenen, wordt de aanvraag geacht te zijn aanvaard.

  De internationale inschrijving heeft niet de waarde van een internationaal merk dat automatisch geldig zou zijn in alle landen van uw aanvraag. Ze komt in de plaats van een nationale aanvraag in elk van die landen en vormt dus als het ware een bundel van inschrijvingen van nationale merken.

  Het systeem van Madrid vereenvoudigt ook aanzienlijk het latere beheer van het merk, aangezien wijzigingen of een verlenging van de inschrijving via één enkele eenvoudige procedure bij het Internationaal Bureau van de WIPO kunnen worden ingeschreven. Bovendien kunnen na de internationale registratie nog andere landen worden opgegeven.

  Waar en hoe?

  Hoewel de internationale registratie wordt behandeld door het Internationaal Bureau van de WIPO, moet u uw internationale aanvragen indienen via het bureau waar uw basisaanvraag werd ingediend. Dat zal ofwel het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom zijn, ofwel het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie.

  In januari 2014 heeft het BOIP een nieuw instrument in bedrijf genomen voor het elektronisch doorgeven van internationale merkaanvragen. Sinds die datum is het niet meer mogelijk om internationale merkaanvragen op papier door te geven.

  Om een internationaal merk via het BOIP in te dienen, moet u over een account beschikken bij dit Bureau. U kunt die eenvoudig aanmaken op de website van het BOIP, op de pagina internationale aanvraag indienen.  

  Als u vragen hebt, neemt u contact op met het Informatiecentrum van het BOIP.

  Meer uitgebreide en up-to-date informatie over de landen die aangesloten zijn bij het systeem van Madrid en over de eigenschappen van de internationale inschrijving is te vinden op de website van de WIPO.

  Tarieven

  Op de websites van de WIPO, het EUIPO en het BOIP vindt u de overzichten van de te betalen taksen.

  Laatst bijgewerkt
  12 januari 2021