Table of Contents

  Voor volledige en bijgewerkte informatie over het Benelux-merk, zie website van het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom (BOIP).

  De aanvraag indienen

  Sinds 1 oktober 2013 kunnen alle verrichtingen bij het BOIP ook in het Engels worden uitgevoerd.

  Waar en hoe?

  De aanvraag kan rechtstreeks worden ingediend bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. De eenvoudigste manier is momenteel om uw aanvraag online in te dienen via BOIP Online Filing. Het BOIP stelt ook een verklarende nota ter beschikking, die u kan helpen bij het formuleren van uw merkaanvraag.

  Bij het indienen van uw aanvraag voor het registreren van een merk kan het nuttig zijn om u te laten bijstaan door een deskundige hoewel dat geen verplichting is. Merkengemachtigden hebben een ruime ervaring en kunnen vermijden dat fouten in de aanvraag of het ontbreken van bepaalde beschermingsvoorwaarden tot afwijzen van de aanvraag leiden.

  Opdat een aanvraag geldig is, moet u ook tijdig de indieningstaks betalen.

  Formeel onderzoek (en eventueel anterioriteitsonderzoek)

  In een eerste fase van de registratieprocedure onderzoekt het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom of alle formaliteiten zijn vervuld, meer  bepaald door na te gaan of de aanvraag volledig is. Is dat niet het geval, dan nodigt het Bureau u uit om binnen een bepaalde termijn aan de tekortkomingen te verhelpen. Wanneer de essentiële formaliteiten in orde zijn, krijgt u een indieningsdatum. Die datum is zeer belangrijk omdat hij uw recht op voorrang ten opzichte van andere aanvragen bepaalt als het om een eerste aanvraag gaat. Wees dus volledig! 

  Voorafgaand aan het indienen van de merkaanvraag, evenals op het ogenblik van die indiening, is het sterk aangeraden om een zogeheten anterioriteitsonderzoek te verrichten. Indien iemand anders al een merk heeft geregistreerd dat identiek is aan of sterk lijkt op het merk dat u wilt indienen voor dezelfde of gelijkaardige producten of diensten, dan is dat merk niet meer beschikbaar. U kunt dus tijd en geld sparen door, voor het indienen van de aanvraag, de merken op te zoeken die met uw merk in conflict kunnen komen. Zie "Alvorens een merk in te dienen".

  Zelf een opzoeking verrichten, kost niets en de ingewonnen informatie is van essentieel belang voor uw aanvraag. De houder van een bestaand merk kan immers beslissen om uw aanvraag te betwisten door bezwaar in te dienen (zie verder).

  U doet er dan ook goed aan om uw aanvraag te heroverwegen indien blijkt dat iemand anders al een identiek of overeenstemmend merk heeft geregistreerd voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten.

  Onderzoek van de absolute gronden voor weigering van de registratie

  Het Benelux-Bureau kan een inschrijvingsaanvraag weigeren op zogeheten “absolute gronden”. Het gaat om vereisten die verband houden met het onderscheidend vermogen of toelaatbaarheid van het merk. Wanneer het Bureau bijvoorbeeld van oordeel is dat het woordmerk dat u wilt inschrijven, louter beschrijvend is voor de eigenschappen (aard, kwaliteit, bestemming, enz.) van uw product, wordt uw aanvraag geweigerd. Deze weigering wordt doorgaans eerst voorlopig meegedeeld, zodat u kunt antwoorden op de bezwaren van het Bureau. Indien het Bureau bij zijn mening blijft, wordt de inschrijving van het merk geheel of gedeeltelijk geweigerd. 

  De indiener kan tegen deze weigering beroep aantekenen bij het Benelux-Gerechtshof.

  Oppositieprocedure

  Na het formeel onderzoek wordt de merkaanvraag gepubliceerd. Aanvragers of houders van een ouder merk kunnen gedurende twee maanden een oppositieprocedure instellen tegen de inschrijving van het gedeponeerde merk. Degene die oppositie aantekent, moet aantonen dat hij houder is van een ouder merk (of daartoe een aanvraag heeft ingediend), dat identiek of gelijkaardig is aan het gevraagde teken, en dat dit merk ingeschreven is voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten. Oppositie aantekenen is onder bepaalde voorwaarden eveneens mogelijk voor houders van een algemeen bekend merk. De oppositieprocedure wordt behandeld door het BOIP, dat, afhankelijk van de gegrondheid van het verzoek, het verzoek om inschrijving van het merk kan aanvaarden of afwijzen. 

  De betrokken partijen kunnen tegen de beslissing van het Bureau beroep aantekenen bij het Benelux-Gerechtshof.

  Inschrijving en bekendmaking van het merk

  Gaat alles goed, dan wordt het merk ingeschreven in het Benelux-register. De inschrijving wordt vermeld in het Benelux-Merkenblad. Vanaf die datum van inschrijving bent u echt houder van het merk en kunt u uw rechten uitoefenen.

  Duur en vernieuwing

  Meer informatie over de geldigheidsduur van het merk en de vernieuwing ervan.

  Tarieven

  Meer informatie over de te betalen taksen voor merkbescherming.

  Laatst bijgewerkt
  12 februari 2021