Na het registreren van een Beneluxmerk, kunnen zich tijdens de levensloop van het merk tal van gebeurtenissen voordoen. Om de geldigheid van het merk in de Benelux of van bepaalde transacties te verzekeren, is het noodzakelijk dat de registratieautoriteiten op de hoogte worden gebracht van deze gebeurtenissen, hetzij online in My BOIP, hetzij via een formulier.

Deze wijzigingen worden dan in het merkenregister aangebracht en zijn pas vanaf de bekendmaking ervan afdwingbaar ten aanzien van derden.

Wijzigingen die moeten worden aangemeld, betreffen:

  • overdracht of andere overgang van een merk (overdracht onder levenden moet schriftelijk worden vastgelegd!). U moet naast de mededeling van gegevens in verband met de overnemer, ook aangeven of het om een gehele of gedeeltelijke overdracht gaat (in het laatste geval beperkt tot bepaalde waren/diensten). De overdracht of andere overgang moet, om geldig te zijn, noodzakelijkerwijs betrekking hebben op het grondgebied van de Benelux;
  • toekenning van een licentie (de overlegging van een schriftelijke overeenkomst is niet vereist) of de doorhaling ervan;
  • vestiging van een pandrecht, of de doorhaling ervan;
  • beslaglegging op het merk, of de doorhaling ervan;
  • herroeping van de indiening of beslissing om de registratie door te halen;
  • beperking van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven;
  • wijziging van gemachtigde, inbegrepen diens aanwijzing na inschrijving van het merk;
  • elke wijziging aan de naam en/of het adres van een deposant, van een gemachtigde, van de merk- of licentiehouder;
  • correctie van aan de houder te wijten schrijffouten na inschrijving;
  • enkel voor collectieve merken en certificeringsmerken: wijzigingen aan het gebruiksreglement. (Het nieuwe reglement moet dan worden toegevoegd.)  

Voor sommige van deze wijzigingen moet een taks betaald worden. Raadpleeg de lijst met tarieven betreffende merken.

Laatst bijgewerkt
3 december 2020