Er kunnen zich verschillende wijzigingen voordoen met betrekking tot een aanvraag voor een kwekersrecht of een toegekend kwekersrecht, zoals een overdracht, een toekenning van een licentie of de vestiging van een zakelijke zekerheid.

Om de geldigheid en de tegenwerpelijkheid van bepaalde wijzigingen met betrekking tot een aanvraag of een verstrekt kwekersrecht te garanderen, moet u de wijziging melden aan de Dienst voor de Intellectuele Eigendom, om de wijziging te laten inschrijven in het rassenregister en te laten publiceren in het bulletin der kweekproducten en van de rassencatalogi.

De wijzigingen die moeten worden gemeld, betreffen voornamelijk:

 • elke wijziging aan een kwekersrecht of een aanvraag voor een kwekersrecht (bijvoorbeeld elke wijziging van de houder, de aanvrager of de lasthebber, elke vestiging van een zakelijke zekerheid, of een zakelijk recht met betrekking tot een kwekersrechttitel en het opheffen van de zakelijke zekerheid of het zakelijke recht, alle geschillen inzake burgerlijke rechten, evenals de in kracht van gewijsde gegane beslissing over deze vordering of elke andere beëindiging van de vordering);
 • elke overdracht van een aanvraag voor een kwekersrecht of een toegekend kwekersrecht;
 • elke contractuele licentie betreffende een aanvraag voor een kwekersrecht of een toegekend kwekersrecht.

Voor elke kennisgeving van een wijziging moet er een taks worden betaald, en in geval van een overdracht of een contractuele licentie, moet er eveneens aan bepaalde vormelijke vereisten voldaan worden.

Overdracht

De aanvraag voor een kwekersrecht en het kwekersrecht zelf kunnen worden overgedragen aan een of meerdere rechthebbenden of rechtverkrijgenden.

De overdracht onder levenden van een aanvraag of van een kwekersrecht moet op straffe van nietigheid schriftelijk gebeuren. Ze doet geen afbreuk aan de rechten door derden verworven voor de datum van de overdracht.

Alle overdrachten moeten volgens nadere regels aan de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) worden gemeld en de betreffende taks moet betaald worden.

 • De mededeling moet het volgende vermelden:
  • de namen, voornamen en het volledige adres van de partijen;
  • de datum van indiening van de aanvraag voor een kwekersrecht, de rasbenaming, het nummer en de datum van verlening van het kwekersrecht of van de aanvraag voor een kwekersrecht;
  • een melding of de overdracht al dan niet een situatie van mede-eigendom doet ontstaan.
 • Bij de mededeling moet het volgende worden gevoegd:
  • hetzij een afschrift van de akte van overdracht of van het officiële document waaruit de overgang van rechten blijkt;
  • hetzij een uittreksel van die akte of van het document dat de overdracht bewijst;
  • hetzij een attest van overdracht, ondertekend door de partijen.

Overdrachten hebben pas effect ten aanzien van de DIE, en worden slechts tegenwerpelijk aan derden, vanaf de datum waarop de Dienst voor de Intellectuele Eigendom een geldige mededeling ontvangt, onder voorbehoud van de inschrijving ervan in het register.

Een overdracht is echter wel voor de inschrijving in het register tegenwerpelijk aan derden die rechten hebben verworven na de datum van de toekenning van de overdracht, maar die op het ogenblik dat ze deze rechten verwierven kennis hadden van deze overdracht.

Contractuele licentie

Een aanvraag voor een kwekersrecht of een kwekersrecht kan geheel of gedeeltelijk het voorwerp uitmaken van contractuele licenties. Die licenties kunnen uitsluitend of niet-uitsluitend zijn.

De licenties moeten op straffe van nietigheid schriftelijk worden verleend.

Alle contractuele licenties moeten volgens nadere regels aan de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) worden gemeld, en de betreffende taks dient te worden betaald. 

De mededeling moet het volgende vermelden:

 • de namen, voornamen en het volledige adres van de partijen;
 • de datum van indiening van de aanvraag voor een kwekersrecht, de rasbenaming, het nummer en de datum van verlening van het kwekersrecht of van de aanvraag voor een kwekersrecht;
 • een vermelding of de licentie een uitsluitende of niet-uitsluitende licentie is;
 • de datum van inwerkingtreding van de licentie, de duur ervan, en het grondgebied waarop de licentie van toepassing is.

Licenties kunnen ten opzichte van de DIE slechts uitwerking hebben, en aan derden worden tegengesteld, na de ontvangst door de Dienst van de kennisgeving en onder voorbehoud van zijn inschrijving in het register.

De licentie kan evenwel vóór haar inschrijving in het register tegenstelbaar zijn aan derden die na de datum van afgifte van de licentie rechten hebben verkregen, maar die daarvan kennis hadden toen zij deze rechten verwierven.

De aanvrager of de houder kan de uit de aanvraag of uit het kwekersrecht voortvloeiende rechten inroepen tegen een licentiehouder, die een van de aan zijn licentie verbonden voorwaarden of beperkingen schendt.

Laatst bijgewerkt
12 januari 2023