Om een Belgisch kwekersrecht voor een plantenras te krijgen, moet u bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) een aanvraag voor een kwekersrecht en een technische vragenlijst over het ras indienen en de indieningstaks betalen.

Gebruik voor de aanvraag van het kwekersrecht het aanvraagformulier kwekersrecht (DOC, 85.5 KB) dat door de DIE ter beschikking wordt gesteld.

Voor de technische vragenlijst, die specifiek is voor de plantensoort in kwestie, kunt u de relevante en actuele vragenlijst gebruiken die de Internationale Unie tot bescherming van kweekproducten (UPOV) of het Communautair Bureau voor Plantenrassen (CPVO) ter beschikking stelt of de technische vragenlijst die de DIE u op uw verzoek ter beschikking stelt.

Vul de aanvraag voor een kwekersrecht en de technische vragenlijst zorgvuldig in. Boek XI van het Wetboek van economisch recht en het koninklijk besluit van 12 mei 2015 ter uitvoering van de bepalingen betreffende het kwekersrecht leggen inderdaad een bepaald aantal formele voorwaarden op, zoals

  • een op zijn minst voorlopige aanduiding van het ras,
  • een beschrijving van de eigenschappen van het ras waardoor dit, naar het oordeel van de aanvrager, duidelijk van andere rassen te onderscheiden is,
  • de datum en het land van de eerste afstand van componenten of oogstmateriaal van het ras,
  • enz.

U kunt zich voor procedures bij de DIE met betrekking tot het kwekersrecht laten vertegenwoordigen door een deskundige of een gemachtigde. Voor een dergelijke vertegenwoordiging moet de originele volmacht van de deskundige of de gemachtigde echter wel worden ingediend bij de dienst, eventueel door het formulier "Volmacht voor de aanvraag tot verlening van het kwekersrecht (DOC, 62 KB)" te gebruiken dat de DIE u ter beschikking stelt.

De aanvraag voor het kwekersrecht en de technische vragenlijst (evenals, indien van toepassing, de volmacht van de vertegenwoordiger) moeten persoonlijk, via de post of per fax ingediend worden bij de DIE. Bij indiening per fax moet het origineel bij de DIE toekomen binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de fax.

De indieningstaks moet betaald worden via overschrijving op de bankrekening van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom: BE52 6792 0037 3809.

Na ontvangst van de documenten voor de aanvraag van een kwekersrecht, controleert de DIE aan de hand van de ingediende documenten en de betaalde taks, of voldaan is aan alle vereisten voor de toekenning van een indieningsdatum. Die datum is van belang om te bepalen welke aanvraag eerst is ingediend, of het ras nieuw en onderscheidbaar was bij de aanvraag en of het voorrangsrecht kan worden ingeroepen.

De DIE publiceert een uittreksel met de belangrijkste gegevens van elke aanvraag die een indieningsdatum heeft gekregen in het Bulletin der kweekproducten. Na deze publicatie kan elke belanghebbende de aanvraag bij de DIE inzien en tijdens de verleningsprocedure bezwaren formuleren, met betrekking tot de materiële beschermingsvoorwaarden (onderscheidbaarheid, homogeniteit, bestendigheid, nieuwheid), de identiteit van de kweker en de benaming van de variëteit (in dit geval binnen de drie maanden na de publicatie van de voorgestelde benaming).

In de volgende fase gaat de DIE na of de ingediende documenten voldoen aan alle formele vereisten en controleert hij of aan het eerste deel van de materiële beschermingsvoorwaarden is voldaan, namelijk dat het plantenras, waarop de aanvraag betrekking heeft, nieuw is en of de voor dit ras voorgestelde rasbenaming geldig is. Als het noodzakelijk of nuttig lijkt om de voorgestelde rasbenaming te veranderen, kan de aanvrager een ander voorstel tot benaming indienen. Voor de indiening van dit nieuwe voorstel wordt ten stelligste aangeraden het formulier voor voorstel van rasbenaming te gebruiken, dat u kunt aanvragen bij de DIE.

Als aan alle bovenstaande voorwaarden voldaan is, bestelt de DIE, in overleg met de aanvrager, en op diens kosten, een technisch onderzoek bij een extern onderzoekscentrum, om de overige materiële beschermingsvoorwaarden te laten onderzoeken, met name of het plantenras waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoende onderscheiden, bestendig en homogeen is om een kwekersrecht toe te kennen. Hiertoe voert het onderzoekscentrum proeven uit op het terrein, die meerdere groeicycli van het plantenras bestrijken. Het is echter mogelijk om tijdens de verleningsprocedure bij de DIE te vragen om een technisch onderzoek opnieuw te gebruiken, dat betrekking heeft op hetzelfde plantenras en dat voorafgaandelijk werd opgesteld in het kader van een aanvraagprocedure voor een kwekersrecht bij een andere dienst of van een procedure voor de inschrijving van het ras in een nationale catalogus. Als het aangevraagde hergebruik toelaatbaar blijkt, kunnen de kosten voor de opstelling van een nieuw technisch onderzoek vermeden worden.

Na onderzoek van de resultaten van het technisch onderzoek, en van de eventueel door derden geformuleerde bezwaren, beslist de DIE om de aanvraag voor een kwekersrecht met betrekking tot het plantenras in kwestie al dan niet goed te keuren. Als het kwekersrecht verleend wordt, krijgt de houder een kwekersrecht, als bewijs hiervan.

De aanvragen voor kwekersrechten en de toegekende kwekersrechten worden ingeschreven in een register, dat ter inzage van het publiek in de kantoren van de DIE ligt.

Elke belanghebbende kan op aanvraag uittreksels uit het register verkrijgen.

Iedereen die een gewettigd belang heeft, kan, volgens bepaalde modaliteiten:

  1. de stukken inkijken die op een aanvraag voor een kwekersrecht betrekking hebben,
  2. de stukken inkijken die op een toegekend verleend kwekersrecht betrekking hebben,
  3. de teeltproeven bestemd voor het technisch onderzoek van een ras bezoeken, en
  4. de teeltproeven bezoeken met het oog op de technische controle op de instandhouding van een ras. 

Bij vragen, contacteer de DIE.

Laatst bijgewerkt
13 november 2020