Table of Contents

  De Dienst voor de intellectuele eigendom publiceert een bulletin der kweekproducten waarin, in het hoofdstuk over het kwekersrecht, de vermeldingen worden opgenomen die krachtens Titel 3 van Boek XI van het Wetboek van economisch recht en het uitvoeringsbesluit ervan moeten worden bekendgemaakt.

  Dit bulletin bevat in voorkomend geval:

  • aanvragen tot verlening van een kwekersrecht, met vermelding van het taxon en de voorlopige aanduiding van het ras, de datum van indiening en de naam en het adres van de aanvrager, de kweker en eventuele betrokken gemachtigden;
  • alle gevallen van beëindigingen van procedures betreffende aanvragen voor een kwekersrecht, met vermelding van de onder hierboven bedoelde informatie;
  • voorstellen voor rasbenamingen;
  • wijzigingen van de identiteit van een aanvrager of diens gemachtigde;
  • alle betekende overdrachten van een aanvraag, met vermelding van de naam en het adres van de rechthebbenden of rechtverkrijgenden;
  • alle betekende contractuele licenties, vergezeld van de naam en het adres van de licentiehouders;
  • alle geschillen over burgerlijke rechten, evenals de in kracht van gewijsde gegane beslissing over deze vordering of elke andere beëindiging van de vordering.

  Na verlening van het kwekersrecht:

  • de soort waartoe het ras behoort en de rasbenaming;
  • de naam en het adres van de houder, van de kweker en van de betrokken gemachtigden;
  • de datum waarop het kwekersrecht aanvangt en waarop het eindigt, het laatste met vermelding van de reden;
  • alle betekende overdrachten van een kwekersrecht, met vermelding van de naam en het adres van de rechthebbenden of rechtverkrijgenden;
  • alle betekende contractuele licenties, met vermelding van de naam en het adres van de licentiehouders;
  • de gedwongen licenties en de daarop betrekking hebbende beslissingen, met vermelding van de naam en het adres van de licentiehouders;
  • alle wijzigingen in een kwekersrecht;
  • indien de houder van een oorspronkelijk ras en de kweker van een ras dat in wezen van het oorspronkelijke is afgeleid, beiden hierom verzoeken, de identificatie van de rassen als zijnde oorspronkelijk en in wezen afgeleid, met inbegrip van de rasbenamingen en de namen van de betrokken partijen;
  • alle geschillen over burgerlijke rechten, evenals de in kracht van gewijsde gegane beslissing over deze vordering of elke andere beëindiging van de vordering;
  • de gegevens over het voorrangsrecht;
  • actie ondernomen op basis van de artikelen XI. 159 en XI. 161 van het Wetboek van economisch recht, alsook de in kracht van gewijsde gegane beslissingen en de beslissingen waarbij met enig ander middel een einde aan deze actie wordt gemaakt;
  • op verzoek, het stellen van een zakelijke zekerheid of een zakelijk recht met betrekking tot een kwekersrechttitel.

  Het bulletin der kweekproducten wordt elke twee maanden gepubliceerd. De hierboven vermelde gebeurtenissen die tijdens de twee maanden vóór de publicatie in de dossiers van aanvragen en in de kwekerscertificaten gebeurd zijn, worden er in opgenomen.

  Raadpleeg de lijst van de op 31 december 2022 beschermde rassen (PDF, 550.78 KB).

  Iedere belanghebbende kan op de dienst kennis nemen van een kwekerscertificaat, vanaf de bekendmaking ervan in het bulletin der kweekproducten.

  2002

  2003

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  2020

  2021

  2022

  2023

  2024

   

   
  Laatst bijgewerkt
  2 april 2024