Het zijn niet altijd de auteurs zelf die de auteursrechten op een computerprogramma bezitten.

De auteur(s)

De auteurs zijn de ontwerpers van de software. Zij ontwikkelden de architectuur, de structuur en de wijze waarop de software is opgebouwd en geschreven. De programmeur is niet noodzakelijk de auteur. Als de programmeur enkel de programmeeraanwijzingen heeft gevolgd, zonder dat hij een eigen inbreng had in de opbouw en het uitschrijven van de software, kan hij niet als auteur worden bestempeld.

De auteur of auteurs van een computerprogramma bezitten de rechten hierop, tenzij ze die rechten hebben overgedragen aan derden.

De werkgever van de softwareauteur

Indien de auteur de software heeft ontwikkeld in het kader van een arbeidsovereenkomst of statuut, verkrijgt de werkgever de vermogensrechten op het computerprogramma, behoudens andersluidende overeenkomst. De werknemer of de statutaire ambtenaar kan dus niet over de software beschikken zonder de toestemming van zijn werkgever.

Overdracht van rechten

De auteur kan zijn vermogensrechten overdragen aan derden. Het kan bijvoorbeeld gaan om een uitgever van software, een professional die de commercialisering van de software zal verzorgen.

Wanneer de auteur zijn software en alle eraan verbonden vermogensrechten heeft overgedragen, kan hij die uiteraard niet meer zelf uitoefenen. 

Op de overeenkomst die wordt gesloten tussen de auteur (natuurlijke persoon) en de concessiehouder zijn enkele specifieke regels van toepassing.

Let op, men mag overeenkomsten van overdracht van rechten niet verwarren met licenties, waarbij de auteur enkel de toestemming geeft aan een derde om gebruik te maken van de software.

Overdracht van de software aan een opdrachtgever

Wanneer een computerprogramma ontwikkeld werd in uitvoering van een bestelling, worden de rechten op het computerprogramma niet automatisch overgedragen aan de klant. In principe wordt enkel het gebruiksrecht overgedragen aan de klant en blijft de auteur de houder van de auteursrechten op de software.

De opdrachtgever en de auteur kunnen uiteraard overeenkomen dat alle vermogensrechten op het computerprogramma worden overgedragen aan de klant. De overdracht van de rechten op de software aan de concessiehouder moet uitdrukkelijk worden overeengekomen en schriftelijk worden vastgelegd.

Laatst bijgewerkt
12 september 2022