Het auteursrecht op computerprogramma’s verleent de houders het recht om controle uit te oefenen over de exploitatie van het computerprogramma (vermogensrechten).

Het verleent hun ook een aantal rechten ter bescherming van de naam en de reputatie van de auteur (morele rechten).

Vermogensrechten

De vermogensrechten hebben tot doel de houder van de rechten in staat te stellen om controle uit te oefenen op de exploitatie van zijn computerprogramma. Ze verlenen hem het beslissingsrecht over de commercialisering van de software en over de nadere regels voor die commercialisering.

Reproductie, vertaling en aanpassing van software

De uitdrukkelijke toestemming van de houder van de rechten op de software is vereist voor elke reproductie of kopie van de software.

Het gaat hierbij om reproducties, ook gedeeltelijke, van de code, de structuur of de interfaces van de software. De wijziging van enkele niet-essentiële elementen van de code of de architectuur van een computerprogramma volstaat dus niet om namaakvorderingen te vermijden.

Vertalingen en aanpassingen van de computerprogramma's, zoals

  • conversies naar een andere programmeertaal,
  • conversies van objectcode naar broncode,
  • omzetting van ontwerpmateriaal naar broncode,

vallen eveneens onder het auteursrecht.

Distributie, verhuur en uitlening van software

Enkel de houder van de rechten op de software mag er exemplaren van verspreiden, verhuren of uitlenen. Dat geldt zowel voor materiële (fysieke) exemplaren, als voor het beschikbaar stellen van de software via het internet.

Morele rechten

De wet verleent aan de auteurs van software naast loutere vermogensrechten ook morele rechten, die nog meer verbonden zijn met de persoon van de auteur.

Zo hebben de auteurs het recht om te eisen dat hun naam wordt vermeld op de software (vaderschapsrecht), of dat de software integendeel anoniem of onder een pseudoniem wordt verspreid.

De auteurs kunnen zich ook verzetten tegen elke aanpassing van de software die hun reputatie zou kunnen schaden (integriteitsrecht).

Overdracht van rechten

Deze rechten, die hun oorsprong vinden bij de auteurs van de software, kunnen wel worden overgedragen aan andere personen, zoals aan professionals die de commercialisering van de software op zich nemen (uitgevers, verdelers, ...).

Laatst bijgewerkt
2 december 2020