Table of Contents

  De wet staat het gebruik toe van werken, databanken en prestaties, ter illustratie in het onderwijs en voor wetenschappelijk onderzoek. Onder “gebruik” valt de reproductie van een werk (digitaal of analoog, zoals een fotokopie), evenals de mededeling binnen een gesloten netwerk. Deze uitzonderingen zijn onderworpen aan strikte voorwaarden, die in de wet zijn vastgelegd. (Meer informatie over deze uitzonderingen).

  Ter compensatie van die mogelijkheid is een vergoeding verschuldigd aan auteurs, uitgevers, uitvoerende kunstenaars of uitvoerders en/of producenten.

  Die vergoeding wordt forfaitair vastgesteld door de koning,

  • per leerling of per student,
  • voor elk onderwijsniveau (kleuteronderwijs, lager, secundair, hoger, universitair onderwijs, enz.),
  • per schooljaar of academisch jaar en per jaar voor onderzoekers.

  De vergoeding wordt geïnd door Reprobel en vervolgens herverdeeld onder de rechthebbenden. 

  Laatst bijgewerkt
  22 september 2022