Table of Contents

  Privékopieën zijn toegestaan

  Voor elke reproductie of kopie van een werk moet de toestemming gevraagd worden van de personen die rechten bezitten op dit werk (auteurs, uitvoerende kunstenaars en producenten of de personen of instanties die de rechten op dat werk beheren).

  Onder bepaalde voorwaarden mogen voor privédoeleinden kopieën worden gemaakt zonder toestemming. Deze uitzondering op het auteursrecht en de naburige rechten maakt het bijvoorbeeld mogelijk om een kopie van een cd (of delen van een cd) te maken om ze bijvoorbeeld op uw eigen mp3-speler of tablet te plaatsen, of van een in de bibliotheek ontleende cd, of van een film op de televisie om hem later te bekijken. Hetzelfde geldt voor fotokopieën van een artikel of van een deel van een boek voor strikte privédoeleinden. Fotokopieën van een artikel of van een deel van een boek die iemand maakt in het kader van zijn beroepsactiviteiten, zijn door de wet op het auteursrecht eveneens toegestaan in het kader van een andere uitzondering: de uitzondering voor reprografie.

  Voorwaarden voor privékopieën

  Opgelet: een privékopie blijft slechts wettig zolang een aantal voorwaarden worden nageleefd. Wordt één van die voorwaarden niet nageleefd, dan is er sprake van een inbreuk op het auteursrecht of de naburige rechten. Bij twijfel is het aangewezen om een specialist te raadplegen, indien u zich ervan wilt verzekeren dat de kopie die u maakt, geen inbreuk vormt op het auteursrecht.

  Privégebruik

  Kopieën mogen enkel door een natuurlijke persoon gemaakt worden voor privégebruik. Dit betekent dat de gemaakte kopieën niet voor commerciële doeleinden mogen worden gebruikt.

  Films, muziek, letterkundig werk en foto’s

  U mag films of muziek integraal kopiëren. Dit mag op elk soort analoge of digitale drager, zoals cd, dvd, computer, externe harde schijf, usb-stick, mp3-speler, tablet, enz.

  Sinds 1 december 2013 is het eveneens toegestaan om artikels, boeken of foto’s te kopiëren op deze dragers. 

  Downloaden en peer-to-peernetwerken

  Het maken van een privékopie uit een ongeoorloofde bron is niet toegestaan. Dat heeft het Europese Hof van Justitie verduidelijkt in een arrest van 10 april 2014. Onder een ongeoorloofde bron wordt een bron verstaan waarbij inbreuk wordt gemaakt op de rechten van de auteurs of naburige rechthebbenden. Een kopie van een werk via een p2p-netwerk, zelfs voor persoonlijk gebruik, is vaak een kopie uit een ongeoorloofde bron en is dus niet toegelaten door de wet.

  Fotokopieën en prints gemaakt voor strikte privédoeleinden

  Sinds 10 maart 2017 is het maken van fotokopieën en prints of afdrukken door een natuurlijke persoon voor privégebruik eveneens toegestaan onder de uitzondering voor privékopieën. Voordien vielen fotokopieën onder de uitzondering voor reprografie. Dit werd gewijzigd ten gevolge van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

  Vergoeding voor privékopie

  Ter compensatie van deze uitzondering is door de wet een vergoeding bepaald die bestemd is voor de auteurs, uitvoerende kunstenaars en producenten. Sinds 1 september 2019 ontvangen uitgevers ook een vergoeding ter compensatie van deze uitzondering, los van de vergoeding voor auteurs, uitvoerende kunstenaars en producenten.

  De vergoeding voor privékopie, waarvan de bedragen bij koninklijk besluit worden vastgelegd, wordt geïnd door de collectieve beheersvennootschap Auvibel. Auvibel verdeelt de geïnde vergoeding vervolgens onder de verschillende categorieën van rechthebbenden.

  Voorwaarden voor reprografie

  Reprografie voor beroepsactiviteiten

  De wet staat eveneens de reproductie van werken door fotokopieën toe, wanneer deze kopieën door iemand worden gemaakt in het kader van zijn beroepsactiviteiten. Enerzijds mogen artikels en beeldende of grafische kunstwerken gedeeltelijk of geheel worden gefotokopieerd. Anderzijds mag men van andere werken enkel uittreksels fotokopiëren en dus bijvoorbeeld nooit een geheel boek. Kopieën van bladmuziek zijn eveneens uitgesloten.

  Intern gebruik

  De fotokopie moet bestemd zijn voor intern gebruik in een onderneming of vereniging of voor professionele doeleinden. 

  Voorbeeld

  Deze uitzondering voor reprografie dekt bijvoorbeeld fotokopieën die voor professionele doeleinden gemaakt worden in een bibliotheek, in copycenters, binnen een openbare dienst, of fotokopieën die voor intern gebruik in een bedrijf worden gemaakt.

  Vergoeding voor reprografie

  Ter compensatie van deze uitzondering is door de wet een vergoeding bepaald, die bestemd is voor de auteurs en uitgevers van de gekopieerde werken.

  De vergoeding voor reprografie, waarvan de bedragen bij koninklijk besluit worden vastgelegd, wordt geïnd door de collectieve beheersvennootschap Reprobel. Reprobel verdeelt de geïnde vergoeding vervolgens onder de verschillende categorieën van rechthebbenden.

  Laatst bijgewerkt
  18 februari 2022