Werken gecreëerd door een werknemer binnen het kader van een arbeidsovereenkomst of statuut

Aangezien auteursrechten ontstaan bij de maker van een werk, zal het de arbeider, de bediende of het personeelslid onder statuut zijn, en niet diens werkgever, die de rechten verwerft op een werk dat door hem gemaakt is, in het kader van zijn arbeidsovereenkomst. Dat is daarentegen niet van toepassing voor computerprogramma’s, databanken en tekeningen en modellen.

Bijgevolg zal de werkgever geen gebruik mogen maken van de creaties van zijn bediende/arbeider/statutaire medewerker, zonder diens toestemming. Hij zal evenmin rechten op dat werk kunnen overdragen aan de klant, die de opdracht heeft gegeven.

Deze situatie kan bijzonder vervelend worden, vooral wanneer de arbeidsovereenkomst beëindigd is en de bediende/arbeider of statutaire medewerker niet meer werkzaam is binnen het bedrijf. 

De werkgever kan deze problemen vermijden door de vermogensrechten op de creaties van zijn bediende/arbeider/statutaire medewerker te laten overdragen aan zichzelf.

Voor arbeidsovereenkomsten gesloten na 31 juli 1994 moet deze overdracht expliciet en schriftelijk gebeuren. Dat kan bijvoorbeeld worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst, in een afzonderlijke overeenkomst of in het statuut. Het kan ook via het arbeidsreglement geregeld worden, op voorwaarde dat kan bewezen worden dat de werknemer daarvan werkelijk kennis heeft genomen.

Deze overeenkomsten tot overdracht moeten op een duidelijke manier worden opgesteld, omdat bij twijfel de interpretatie in het voordeel van de werknemer geïnterpreteerd moet worden. U kunt  een algemene formulering gebruiken, die bepaalt dat de werkgever het auteursrecht verkrijgt op alle werken die de werknemer in het kader van werk realiseert.

Zelfs indien de werkgever de vermogensrechten heeft verkregen op het werk van zijn werknemer, zal hij nog steeds het morele recht op dat werk moeten respecteren. De morele rechten zijn namelijk niet vervreemdbaar en een belofte van een werknemer, om ze niet in te roepen, zou niet geldig zijn. Hetzelfde geldt voor een werknemer onder statuut. (Meer details over de onvervreemdbaarheid van morele rechten). 

Werken gecreëerd door een werknemer buiten het kader van een arbeidsovereenkomst of statuut

Een overeenkomst tot overdracht van auteursrechten, zoals hierboven beschreven, zal slechts geldig zijn voor de werken die de werknemer heeft gemaakt in het kader van zijn arbeidsovereenkomst of de hem toevertrouwde opdracht.

De rechten op de creaties die buiten het toepassingsgebied van de arbeidsovereenkomst tot stand zijn gekomen, kunnen, indien gewenst, eveneens aan de werkgever worden overgedragen, maar dan zijn wel de strengere geldigheidsvoorwaarden, die gelden voor overdracht van auteursrechten, in het algemeen van toepassing.

Laatst bijgewerkt
22 september 2022