Het zijn niet altijd de auteurs zelf die de auteursrechten op een computerprogramma bezitten.

De auteur(s)

De auteur of auteurs van een computerprogramma zijn diegenen die het ontworpen hebben en die de architectuur en structuur alsook de wijze waarop het opgebouwd en geschreven is, ontwikkeld hebben. De auteur is dus niet noodzakelijk de programmeur zelf. In de mate dat deze laatste slechts aanwijzingen tot het programmeren heeft gevolgd, zonder eigen inbreng, in de opbouw of uitwerking van het programma, kan hij niet als auteur worden bestempeld.

De auteur of de auteurs van een computerprogramma bezitten de rechten hierop tenzij ze deze rechten hebben overgedragen aan derden.

De werkgever van de auteur van een computerprogramma

Indien de auteur het programma heeft ontwikkeld in het kader van een arbeidsovereenkomst of statuut, is het – behoudens andersluidende overeenkomst - de werkgever die de vermogensrechten op het computerprogramma verwerft. Het komt dus aan de werkgever toe en niet aan de werknemer of aan de statutaire ambtenaar, om deze rechten op het computerprogramma te exploiteren.

De overdracht van de rechten

De auteur kan zijn vermogensrechten overdragen aan derden, zoals een uitgever of verdeler van computerprogramma’s, die dan over de verdere commercialisering ervan kunnen beslissen.

Wanneer de auteur in een dergelijke overdracht van zijn vermogensrechten heeft toegestemd, zal hij deze rechten uiteraard niet meer zelf kunnen uitoefenen.

Een aantal specifieke regels zijn van toepassing op overeenkomsten van overdracht van rechten die de auteur (fysiek persoon) met een derde afsluit.

Let op, men mag overeenkomsten van overdracht van rechten niet verwarren met licenties, waarbij de auteur enkel de toestemming geeft aan een derde om het computerprogramma te gebruiken.

De overdracht van het computerprogramma aan een opdrachtgever

Wanneer een computerprogramma ontwikkeld werd in uitvoering van een bestelling, worden de rechten op het programma niet automatisch overgedragen aan wie de bestelling heeft geplaatst. In beginsel bekomt deze slechts een gebruiksrecht en blijft de auteur zelf de houder van de rechten op het computerprogramma.

De auteur en de opdrachtgever kunnen uiteraard overeenkomen dat het geheel van de vermogensrechten op het computerprogramma wordt overgedragen. Deze overdracht moet uitdrukkelijk en schriftelijk bepaald zijn.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Intellectuele eigendom

    Auteursrechten en naburige rechten - Jaarverslag 2018 van de Controledienst