Het auteursrecht op computerprogramma’s omvat het recht om controle uit te oefenen over de exploitatie van het programma (vermogensrechten).

Eveneens worden een aantal rechten verleend ter bescherming van de naam en de reputatie van de auteur (morele rechten).

De vermogensrechten

De vermogensrechten hebben tot doel de houder van de rechten in staat te stellen om controle uit te oefenen op de exploitatie van zijn programma. Deze rechten omvatten dus een exclusief beslissingsrecht over de commercialisering en de modaliteiten van het computerprogramma.

Reproductie, vertaling en adaptatie van een computerprogramma

Men moet de uitdrukkelijke toestemming vragen van de persoon die de rechten heeft op het computerprogramma voor elke reproductie of kopie van het computerprogramma. Het wijzigen van enkele niet-essentiële elementen van de code of de architectuur van een programma volstaat dus niet om namaakvorderingen te vermijden.

Ook vertalingen en adaptaties (conversies naar een andere programmeertaal, conversies van objectcode naar broncode, omzetting van voorbereidingsmateriaal naar broncode…) vallen onder het auteursrecht.

Distributie, verhuur en uitlening van een computerprogramma

Enkel de houder van de rechten op een computerprogramma mag exemplaren van het programma verspreiden, verhuren of uitlenen. Dit geldt zowel voor materiële (fysieke) exemplaren van het programma als voor het beschikbaar stellen via het internet.

De morele rechten

Naast de vermogensrechten, verleent de wet aan de maker van het programma ook een aantal morele rechten, die verbonden zijn met zijn persoonlijkheid.

Zo hebben de makers het recht om te eisen dat hun naam wordt vermeld (vaderschapsrecht) op het computerprogramma of juist niet, m.n. dat het computerprogramma anoniem of onder pseudoniem wordt verspreid. Auteurs kunnen zich ook verzetten tegen elke adaptatie van het computerprogramma, die hun reputatie zou kunnen schaden (recht op integriteit).

De overdracht van deze rechten

De auteurs van een computerprogramma kunnen hun rechten overdragen aan derden, bijvoorbeeld met het oog op de verdere commercialisering van het computerprogramma (uitgevers, verdelers…).

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018