Tijdens zijn vergadering van 24 februari 2006 heeft de Raad voor de Intellectuele Eigendom beslist om met toepassing van artikel 6, §1, van het koninklijk besluit van 5 juli 2004, houdende oprichting van een Raad voor de Intellectuele Eigendom (B.S. 17 augustus 2004), het onderzoek van het voorontwerp van wet betreffende de burgerrechtelijke aspecten van de handhaving van bepaalde intellectuele eigendomsrechten toe te vertrouwen aan een ad hoc-werkgroep. 

Die ad hoc-werkgroep bestaat uit alle leden die gesolliciteerd hebben vóór 3 maart 2006. Het betreft S. CAPIAU, L. DEGRYSE, F. dE VISSCHER, M-CH. JANSSENS, N. LABOUVERIE, F. LHOEST, G. LONDERS, O. MAETERLINCK, B. MICHAUX, A. POITOUX, A. PUTTEMANS, A. STROWEL, A. VAN DEN BROECK, K. VANDERPERRE, S. VLOEBERGHS, F. YOUNG. M. LONDERS heeft ingevolge het besluit van de Raad van 24 februari 2006 het Voorzitterschap van de werkgroep waargenomen.

De heer P. DRUYTS, een vertegenwoordiger van de FOD Justitie, Dienst Gerechtelijk Recht, heeft eveneens deelgenomen aan de vergaderingen van de ad hoc-groep met toepassing van het artikel 9 van het voormeld koninklijk besluit van 5 juli 2004.

Overeenkomstig artikel 8 van hetzelfde besluit heeft de Dienst voor de Intellectuele Eigendom, het secretariaat van de werkgroep op zich genomen.

De volgende kalender van de vergaderingen van de ad hoc-werkgroep werd vastgelegd :

- 15 maart 2006, om 14 u. : Algemene voorstelling van het voorontwerp van wet;

- 29 maart 2006, van 9 u. tot 12 u. 30 : omzetting van de artikelen 5, 8, 10, 11, 13 en 15 van de richtlijn 2004/48/EG;

- 7 april 2006, om 14 u. : omzetting van de artikelen 6en 7 van de richtlijn 2004/48/EG met inbegrip van de procedure van beslag inzake namaak;

- 13 april 2006, om 14 u. : omzetting van artikel 9 van richtlijn 2004/48/EG en centralisatie van de geschillen inzake intellectuele eigendomsrechten en wijziging van het artikel 96 WHPC.

De Raad voor de Intellectuele Eigendom heeft op zijn vergadering van 5 mei, op basis van het ontwerp dat hem door de ad hoc groep werd voorgelegd, het advies goedgekeurd.

Advies van 5 mei 2006 (PDF, 283.16 KB)

Behandeling in het Parlement

Laatst bijgewerkt
17 november 2023