Op 4 juni 2020 heeft de Raad voor de Intellectuele Eigendom, sectie “Auteursrecht en naburige rechten”, een advies aangenomen betreffende een wetsontwerp tot wijziging van boek XVII “Bijzondere rechtsprocedures” van het Wetboek van economisch recht en het Gerechtelijk Wetboek wat de strijd tegen de inbreuken op het auteursrecht en op de naburige rechten betreft.

De invoering van een nieuwe procedure die in dit wetsontwerp voorzien wordt, strekt ertoe grootschalige online inbreuken op het auteursrecht, de naburige rechten en het sui generis recht van producenten van databanken te beteugelen. Deze nieuwe procedure staat toe om veel sneller, efficiënter en op duurzame wijze een einde te maken aan zulke inbreuken.

De Raad voor de Intellectuele Eigendom werd uitvoerig geconsulteerd in dit verband. De vergaderingen van de Raad vonden plaats op 8 februari 2018, 18 april 2018, 29 mei 2018 en 10 december 2019. Op 4 juni 2020 werd dit advies aangenomen door de Raad (via videoconferentie). Op deze vergaderingen werden tevens vertegenwoordigers van de internettoegangsleveranciers, de FOD Justitie en een extern expert inzake gerechtelijk recht uitgenodigd.

Elke nieuwe bepaling die wordt ingevoerd wordt afzonderlijk besproken. De bepaling in kwestie wordt eerst kort toegelicht, waarna de bespreking binnen de Raad wordt weergegeven. In de bijlagen bij het advies worden het voorontwerp van wet en het ontwerp van Memorie van Toelichting (zoals meegedeeld aan de leden van de Raad op 20 mei 2020) opgenomen.

Advies van 4 juni 2020 (PDF, 1.88 MB)

Laatst bijgewerkt
17 november 2023