Op 30 maart 2017 vond een vergadering van de Raad voor de Intellectuele Eigendom (sectie auteursrecht) plaats in het kader van de volgende opdracht, uitgaande van de Ministerraad: “De regering belast de minister van Economie ermee om te onderzoeken of de huidige situatie van directe injectie via de kabel, in het licht van de rechtspraak van het HJEU, de werkzaamheden die momenteel plaatsvinden op het niveau van de Europese Unie en na raadpleging van de Raad voor de Intellectuele Eigendom, leidt tot rechtsonzekerheid en, zo ja, welke maatregelen zouden kunnen worden overwogen. Het resultaat van deze studie zal voor 30 april 2017 aan de regering worden voorgelegd.”

De auteursrechtelijk relevante problematiek rond de techniek van directe injectie is gerezen in het kader van richtlijn 93/83/EEG en de technologische evoluties die zich sindsdien hebben voorgedaan voor wat betreft de distributiewijze van omroepprogramma’s. Dit probleem blijft zich stellen en kent nieuwe vormen aangezien directe injectie niet langer strikt via de kabel verloopt.

In dit advies wordt deze problematiek nader toegelicht via een analyse van de huidige relevante wetgeving en rechtspraak rond directe injectie door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom.  Daarbij wordt in eerste instantie het juridische kader bekeken, en worden vervolgens de mogelijke implicaties bekeken op de economische verhoudingen. Tevens worden de verschillende standpunten en opmerkingen van de leden van de Raad voor de Intellectuele Eigendom weergegeven in dit advies.

Advies van 30 maart 2017 (PDF, 513.51 KB)

Laatst bijgewerkt
17 november 2023