Op 29 oktober 2020 hebben de Raad voor de Intellectuele Eigendom en het Overlegcomité inzake audiovisuele aangelegenheden elk een eigen advies aangenomen betreffende de omzetting van richtlijn (EU) 2019/789 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma's en tot wijziging van Richtlijn 93/83/EEG van de Raad.

De adviezen van beide overlegorganen worden in één gezamenlijk document weergegeven.

Het document is opgebouwd volgens de structuur van het Wetboek Economisch Recht. De wijzigingen die dienen te worden aangebracht aan de relevante bepalingen van het WER naar aanleiding van de omzetting van de richtlijn werden zowel binnen de Raad als binnen het Audiovisueel overlegcomité besproken. Op de vergaderingen van de Raad voor de Intellectuele Eigendom werden echter telkens de leden van het Audiovisueel overlegcomité eveneens uitgenodigd.

In de bijlagen bij het advies worden het voorontwerp van wet en het ontwerp van Memorie van Toelichting (zoals meegedeeld aan de leden van het Audiovisueel overlegcomité op 12 juni 2020 en aan de leden van de Raad op 14 augustus 2020), alsook de bijdragen van de leden van de Raad en de leden van het Audiovisueel overlegcomité gevoegd.

Concreet wordt in deze richtlijn voorzien in:

  • de toepassing van het oorsprongslandbeginsel voor de uitoefening van het auteursrecht en de naburige rechten die relevant zijn voor ondersteunende onlinediensten voor radioprogramma’s en sommige televisieprogramma’s. Concreet wordt bijvoorbeeld voorzien dat wanneer een nieuwsuitzending online voor download wordt aangeboden, het oorsprongslandbeginsel van toepassing is;
  • een systeem van verplicht collectief beheer voor het recht om doorgifte toe te staan via nieuwe technische middelen, zoals bijvoorbeeld doorgifte via digitale ether, IP-netwerken in gesloten circuit of mobiele netwerken;
  • een juridisch regime voor de uitzending van programma’s via het technisch proces van directe injectie.

Deze richtlijn moet omgezet worden in Belgisch recht tegen 7 juni 2021.

Advies van 29 oktober 2020 (PDF, 4.59 MB)

Laatst bijgewerkt
17 november 2023