Met zijn brief van 22 maart 2007 heeft de Voorzitter van de Commissie voor het Bedrijfsleven van de Kamer, het advies gevraagd van de Raad voor de Intellectuele Eigendom over het wetsontwerp over het statuut van en de controle op de beheersvennootschappen, zoals op 11 mei 2006 ingediend bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers (DOC 51 2481/001).

Tijdens zijn vergadering van 14 december 2007 heeft de Raad voor de Intellectuele Eigendom beslist om met toepassing van artikel 6, §1, van het koninklijk besluit van 5 juli 2004, houdende oprichting van een Raad voor de Intellectuele Eigendom (B.S. 17 augustus 2004), het onderzoek van dit wetsontwerp toe te vertrouwen aan een ad hoc-werkgroep.

De volgende leden hebben hun kandidatuur voor deze werkgroep ingediend en werden op 14 december 2007 aanvaard door de Sectie: mevr. S. CAPIAU, mevrouw S. DUSOLLIER, mevrouw N. LABOUVERIE, de heer W. CRIEL, mevr. M. GYBELS, mevr. M.C. JANSSENS, de heer O. MAETERLINCK, de heer F. MIGNOLET, de heer A. STROWEL, de heer J.-P. VANDEN DORPE, mevr. K. VAN DER PERRE, mevr. I. VANDERVEKEN, de heer M. VERHAMME, de heer S. VLOEBERGHS en de heer F. YOUNG.

Bovendien zal de werkgroep beroep kunnen doen op de deskundigheid van de volgende personen: de heer D. KROES (bedrijfsrevisor aangesteld door het IBR), de heer P. PEETERS (advocaat gespecialiseerd in het administratief recht), mevr. J. WINDEY (advocaat gespecialiseerd in vennootschapsrecht) en de heer Y. STEMPNIERWSKY vertegenwoordiger van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.

De volgende personen van de Dienst van de Controle van de beheersvennootschappen van de FOD Economie, zullen eveneens deelnemen aan de werkzaamheden van de werkgroep: de heer H. DE BIE, mevr. K. D’HAESELEER en de heer P. VAN EYCKEN.

De heer A. STROWEL wordt aangesteld tot Voorzitter van deze werkgroep.

Het secretariaat werd overeenkomstig artikel 8 van het koninklijk besluit van 5 juli 2004 houdende oprichting van een Raad voor de Intellectuele Eigendom, verzorgd door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom.

De Sectie heeft na overleg, en overeenkomstig het verzoek van het Parlement, het mandaat aan de werkgroep gegeven om het ontwerp artikel per artikel te onderzoeken en op grond van dit onderzoek een ontwerp van advies op te stellen ter attentie van de Sectie “Auteursrecht en Naburige rechten”.

De Raad voor de Intellectuele Eigendom heeft op zijn vergadering van 27 mei 2009 het advies alsmede de bijlagen die integraal deel uitmaken van het advies goedgekeurd, op basis van het ontwerp van advies dat hem door de ad hoc groep werd voorgelegd.

Advies van 27 mei 2009 (PDF, 795.77 KB)

Laatst bijgewerkt
17 november 2023