Tijdens haar vergadering van 1 maart 2007 heeft de Sectie "Industriële Eigendom" van de Raad voor de Intellectuele Eigendom aan een ad hoc werkgroep de taak toevertrouwd om het wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien te onderzoeken. Dit ontwerp van wet wil het Belgische octrooirecht aanpassen om het in overeenstemming te brengen met het Verdrag inzake octrooirecht (PLT), en met het nieuwe Europese octrooiverdrag (EOV 2000) dat op 13 december 2007 in werking is getreden. Het voorontwerp van wet wijzigt tevens de wet op verschillende punten, onder meer om het elektronisch indienen en beheren van octrooiaanvragen en octrooien mogelijk te maken.

De leden van deze werkgroep, voorgezeten door mevrouw Mireille Buydens, waren de dames Brigitte Dauwe en Joëlle Van Malderen alsook de heren Fernand de Visscher, Georges Leherte, Francis Leyder, Claude Quintelier en Thierry Debled.

De werkgroep werd opgericht met toepassing van artikel 6, § 2, van het koninklijk besluit van 5 juli 2004 houdende oprichting van een Raad voor de Intellectuele Eigendom. In overeenstemming met artikel 8 van het voornoemde koninklijk besluit wordt het secretariaat waargenomen door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom.

De werkgroep is tussen mei 2007 en maart 2009, 23 keer samengekomen. Zij heeft het voornoemde wetsontwerp artikel per artikel onderzocht. Een eindverslag van de werkzaamheden werd op 23 april 2009, samen met het wetsontwerp en de memorie van toelichting ervan, voor advies en goedkeuring aan de Sectie « Industriële Eigendom » van de Raad voor de Intellectuele Eigendom voorgelegd. Dit verslag en de bijlagen, die er integraal deel van uitmaken, werden unaniem goedgekeurd door de Sectie « Industriële Eigendom ».

  • Verslag van de Voorzitster van de Werkgroep (PDF, 43.86 KB) over de werkzaamheden van de werkgroep belast met het onderzoek van het ontwerp van wet ter uitvoering van het Verdrag inzake Octrooirecht en de Akte tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, alsook tot wijziging van diverse bepalingen inzake uitvindingsoctrooien.
  • Bijlage 1 (PDF, 217.88 KB): Ontwerp van wet ter uitvoering van het Verdrag inzake Octrooirecht en de Akte tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, alsook tot wijziging van diverse bepalingen inzake uitvindingsoctrooien.
  • Bijlage 2 (PDF, 396.23 KB): Memorie van toelichting en artikelsgewijze commentaar.
  • Bijlage 3 (PDF, 202.81 KB): Gecoördineerde tekst van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien.
Laatst bijgewerkt
17 november 2023