Table of Contents

  Op 19 juni 2020 heeft de Raad voor de Intellectuele Eigendom, sectie “Auteursrecht en naburige rechten”, een advies over de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/790 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG aangenomen.

  In deze richtlijn komen zeer uiteenlopende onderwerpen aan bod, zoals:

  • uitzonderingen voor tekst- en datamining;
  • uitzonderingen voor onderwijs in een grensoverschrijdende context;
  • een regeling voor de exploitatie van werken die niet meer in de handel beschikbaar zijn door culturele instellingen;
  • een nieuw naburig recht voor persuitgevers;
  • maatregelen in verband met bepaalde vormen van gebruik van beschermde content door onlinediensten voor het delen van content, en
  • bepalingen inzake het contractenrecht van auteurs en uitvoerende kunstenaars.

  Deze richtlijn moet omgezet worden in Belgisch recht tegen 7 juni 2021.

  Gezien de veelheid aan onderwerpen die aan bod komen in dit advies, werden er vertegenwoordigers van de Gemeenschappen, van de federale wetenschappelijke instellingen, van de internet service providers (ISPs), van de boekenuitgevers en van de journalistenverenigingen uitgenodigd.

  De Raad voor de Intellectuele Eigendom, sectie "Auteursrecht en naburige rechten", is regelmatig bijeengekomen om de omzetting van Richtlijn 2019/790 te bespreken tussen 19 juni 2019 en 19 juni 2020, de dag van de definitieve goedkeuring van het advies. Na een algemene discussie over de richtlijn als geheel vonden in verschillende fasen meer gerichte besprekingen plaats op basis van werkdocumenten (in de vorm van ontwerpbepalingen en een ontwerp van memorie van toelichting), teneinde rekening te houden met de opmerkingen en voorstellen voor aanpassingen die in de Raad werden gemaakt. Het advies werd uiteindelijk goedgekeurd tijdens twee vergaderingen van de Raad voor de Intellectuele Eigendom op 4 en 19 juni 2020, via videoconferentie.

  Concreet is het advies opgebouwd volgens de structuur van de richtlijn. Voor elk artikel van de richtlijn wordt het onderwerp van het betrokken artikel, de voorgestelde wijze van omzetting en belangrijkste discussiepunten alsmede de verschillende standpunten die in de Raad naar voren zijn gebracht, kort aangegeven. In de bijlagen bij het advies worden het voorontwerp van wet en het ontwerp van memorie van toelichting, zoals voorgelegd aan de Raad tijdens de vergaderingen van 4 juni 2020 (artikel 1 tot 4 en 8 tot 17 van de richtlijn) en 19 juni 2020 (artikel 6 en 7, en 18 tot het einde van de richtlijn), alsook de bijdragen van de leden van de Raad en van de externe genodigden gevoegd.

  Advies van 19 juni 2020 (PDF, 8.57 MB)

  Laatst bijgewerkt
  17 november 2023