Table of Contents

  Vertegenwoordiging voor de Dienst voor Intellectuele Eigendom

  Inzake uitvindingsoctrooien is, in principe, niemand verplicht om zich voor de Dienst voor de Intellectuele Eigendom te laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. Indien men zich echter wil laten vertegenwoordigen, dan moet men een beroep doen op een erkende gemachtigde (of een gelijkgestelde, bv. een advocaat). De Dienst houdt een register bij met de inschrijvingen van de erkende gemachtigden.

  De bovengenoemde regel geldt echter niet voor natuurlijke personen en rechtspersonen die geen woonplaats of werkelijke vestiging hebben in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte. Die personen moeten in principe worden vertegenwoordigd door een erkende gemachtigde inzake uitvindingsoctrooien die mag optreden voor de Dienst.

  Sinds 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk voor de toepassing van de regels betreffende de vertegenwoordiging inzake octrooien een derde land. Meer informatie over de gevolgen van de Brexit voor octrooigemachtigden en voor octrooiaanvragers of houders, vindt u in de informatiebrief van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom d.d. 5 maart 2021 (PDF, 734.25 KB).

  Inschrijvingsvoorwaarden in het register van erkende gemachtigden

  Wie in het register van erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien ingeschreven wil worden, moet aan bepaalde voorwaarden voldoen.

  De belangrijkste daarvan is slagen voor een examen over de industriële eigendom en in het bijzonder in het octrooirecht.

  De kandidaat moet ook reeds minstens drie jaar als assistent van een erkende gemachtigde, onder diens leiding of als gemandateerd werknemer, hebben meegewerkt aan het onderzoek, de voorbereiding, de redactie en de verkrijging van uitvindingsoctrooien.

  Ervaring opgedaan in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, of voor het Europees Octrooibureau, wordt in aanmerking genomen voor de berekening van de drie jaar beroepservaring.

  Om aan het examen te kunnen deelnemen, moet een kandidaat eveneens:

  • onderdaan zijn van en wonen in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of onderdaan zijn van en wonen in het Verenigd Koningkrijk;
  • in het bezit zijn van een Belgisch universitair diploma, of een Belgisch diploma van hoger onderwijs van het lange type, uitgereikt na minstens vier studiejaren, in een wetenschappelijke, technische of juridische discipline. In het buitenland uitgereikte diploma's, na minstens vier jaar studie in dezelfde disciplines, worden aanvaard, mits hun gelijkwaardigheid vooraf door de bevoegde Belgische overheden werd erkend.

  Het examen wordt minstens eenmaal per jaar georganiseerd, op een bij ministerieel besluit bepaalde datum (doorgaans in juni). De datum, het reglement en het programma van het examen worden in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Zie voor 2021 het ministerieel besluit van 11 maart 2021.

  Informatienota (PDF, 162.14 KB) over de inschrijving in het register van erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving voor het examen 2021.

  inschrijvingsformulier (DOC, 67.5 KB)

  Meer informatie over het examen en de inschrijving in het register van de erkende gemachtigden kunt u verkrijgen bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom.

  Lijst van de erkende gemachtigden bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (PDF, 457.41 KB).

  Wie ingeschreven is in het register van erkende gemachtigden, is ook automatisch lid van het Instituut voor Octrooigemachtigden.

  Onderdanen van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte

  Vestiging

  In het kader van het beginsel van vrijheid van vestiging kan elke onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte zich vrij in België vestigen om er het beroep van octrooigemachtigde uit te oefenen. Die persoon moet in dat geval de door de Belgische wetgeving opgelegde voorwaarden naleven en zodoende ingeschreven zijn in het register van Belgische octrooigemachtigden.

  Indien een onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte in een andere lidstaat een beroepsbekwaamheid heeft verworven, die evenwaardig is aan de vereisten die gelden voor Belgische octrooigemachtigden (bv. een inschrijving in het register van octrooigemachtigden van een andere lidstaat), dan moet die persoon niet voldoen aan alle voorwaarden die vereist zijn voor inschrijving in het Belgisch register.

  Die onderdaan moet bijvoorbeeld niet opnieuw een examen afleggen om te kunnen worden ingeschreven in het Belgisch register. De Commissie tot erkenning van octrooigemachtigden mag wel eisen dat hij een bewijs van bekwaamheid voorlegt, indien de opleiding tot gemachtigde die hij in de andere lidstaat genoot, qua inhoud wezenlijk verschilt van wat in België wordt verwacht voor het verwerven van het diploma.

  Meer informatie over de bekwaamheidsproef krijgt u bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom.

  Vrije dienstverrichting

  In het kader van het vrij verkeer van diensten kan elke onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte zich naar het Belgisch grondgebied begeven, om er tijdelijk of incidenteel het beroep van octrooigemachtigde uit te oefenen. Die persoon moet dan de door de Belgische wetgeving opgelegde voorwaarden vervullen. Dat betekent dat hij onderdaan moet zijn van een lidstaat en bevoegd moet zijn om het beroep van octrooigemachtigde in een lidstaat uit te oefenen. In dat geval kan hij, wat octrooien betreft, in dezelfde hoedanigheid optreden als een erkende gemachtigde voor de Dienst voor de Intellectuele Eigendom.

  Meer informatie over de registratie als vrije dienstverrichter krijgt u bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom.

  Inschrijving van groepen van gemachtigden

  Voor hun vertegenwoordiging inzake octrooien voor de Dienst voor de Intellectuele Eigendom kunnen aanvragers en houders niet alleen erkende gemachtigden aanduiden, maar ook groepen van gemachtigden. Dat biedt het voordeel dat zij niet elke erkende gemachtigde, die lid is van die groep, afzonderlijk hoeven te machtigen.

  De volmacht die aanvragers en houders geven aan een groep van gemachtigden, heeft echter geen betrekking op de groep als dusdanig, aangezien de vertegenwoordiging voor de Dienst voor de Intellectuele Eigendom uitsluitend is voorbehouden aan natuurlijke personen. De machtiging van een groep heeft slechts tot gevolg dat elk lid van de groep geacht wordt om de volmachtgever te mogen vertegenwoordigen.

  Om te worden aangesteld, moet een groep van gemachtigden ingeschreven zijn bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom. Na hun inschrijving moeten de groepen alle wijzigingen van de samenstelling, naam of adres doorgeven aan de Dienst voor de Intellectuele Eigendom.

  Meer informatie over de aanduiding en de inschrijving van groepen van gemachtigden vindt u in de omzendbrief van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom.

  Omzendbrief groepen van gemachtigden (PDF, 743.39 KB)

  Gebruik voor de inschrijving of doorhaling van uw groep van gemachtigden bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom het volgende formulier:

  Formulier inschrijving of doorhaling groepen van gemachtigden (DOCX, 23.21 KB)

  Duits formulier inschrijving of doorhaling groepen van gemachtigden (DOCX, 21.92 KB) 

  Gebruik voor de wijziging van de samenstelling, de naam of het adres van uw groep van gemachtigden het volgende formulier:

  Formulier wijziging groepen van gemachtigden (DOCX, 26.11 KB)

  Duits formulier wijziging groepen van gemachtigden (DOCX, 24.25 KB)

  Bezorg de ingevulde aan de Dienst voor de Intellectuele Eigendom en per post of per fax:

  Per post: 
  Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Dienst voor de Intellectuele Eigendom
  Sectie Register
  City Atrium 
  Vooruitgangstraat 50
  1210 Brussel 

  Per fax: +32 2 277 52 62 

  Laatst bijgewerkt
  2 april 2021