Table of Contents

  Vertegenwoordiging voor de Dienst voor Intellectuele Eigendom

  Inzake uitvindingsoctrooien is, in principe, niemand verplicht om zich voor de Dienst voor de Intellectuele Eigendom te laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. Indien men zich echter wil laten vertegenwoordigen, dan moet men een beroep doen op een erkende gemachtigde (of een gelijkgestelde, bv. een advocaat). De Dienst houdt een register bij met de inschrijvingen van de erkende gemachtigden.

  De bovengenoemde regel geldt echter niet voor natuurlijke personen en rechtspersonen die geen woonplaats of werkelijke vestiging hebben in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte. Die personen moeten in principe worden vertegenwoordigd door een erkende gemachtigde inzake uitvindingsoctrooien die mag optreden voor de Dienst.

  Inschrijvingsvoorwaarden in het register van erkende gemachtigden

  Wie in het register van erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien ingeschreven wil worden, moet aan bepaalde voorwaarden voldoen.

  De belangrijkste daarvan is slagen voor een examen over de industriële eigendom en in het bijzonder in het octrooirecht.

  De kandidaat moet ook reeds minstens drie jaar als assistent van een erkende gemachtigde, onder diens leiding of als gemandateerd werknemer, hebben meegewerkt aan het onderzoek, de voorbereiding, de redactie en de verkrijging van uitvindingsoctrooien.

  Ervaring opgedaan in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, of voor het Europees Octrooibureau, wordt in aanmerking genomen voor de berekening van de drie jaar beroepservaring.

  Om aan het examen te kunnen deelnemen, moet een kandidaat eveneens:

  • onderdaan zijn van en wonen in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte;
  • in het bezit zijn van een Belgisch universitair diploma, of een Belgisch diploma van hoger onderwijs van het lange type, uitgereikt na minstens vier studiejaren, in een wetenschappelijke, technische of juridische discipline. In het buitenland uitgereikte diploma's, na minstens vier jaar studie in dezelfde disciplines, worden aanvaard, mits hun gelijkwaardigheid vooraf door de bevoegde Belgische overheden werd erkend.

  Het examen wordt minstens eenmaal per jaar georganiseerd, op een bij ministerieel besluit bepaalde datum (doorgaans in juni). De datum, het reglement en het programma van het examen worden in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Zie voor 2024 het ministerieel besluit van 15 februari 2024.

  Informatienota (PDF, 157.95 KB) over de inschrijving in het register van erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving voor het examen 2024.

  inschrijvingsformulier (DOC, 72 KB)

  Meer informatie over het examen en de inschrijving in het register van de erkende gemachtigden kunt u verkrijgen bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom.

  U kunt het Register van erkende gemachtigden bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom vinden op het Benelux Patent Platform

  Wie ingeschreven is in het register van erkende gemachtigden, is ook automatisch lid van het Instituut voor Octrooigemachtigden.

  Het Register van erkende gemachtigden raadplegen

  Onderdanen van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte

  Vestiging

  In het kader van het beginsel van vrijheid van vestiging kan elke onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte zich vrij in België vestigen om er het beroep van octrooigemachtigde uit te oefenen. Die persoon moet in dat geval de door de Belgische wetgeving opgelegde voorwaarden naleven en zodoende ingeschreven zijn in het register van Belgische octrooigemachtigden.

  Indien een onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte in een andere lidstaat een beroepsbekwaamheid heeft verworven, die evenwaardig is aan de vereisten die gelden voor Belgische octrooigemachtigden (bv. een inschrijving in het register van octrooigemachtigden van een andere lidstaat), dan moet die persoon niet voldoen aan alle voorwaarden die vereist zijn voor inschrijving in het Belgisch register.

  Die onderdaan moet bijvoorbeeld niet opnieuw een examen afleggen om te kunnen worden ingeschreven in het Belgisch register. De Commissie tot erkenning van octrooigemachtigden mag wel eisen dat hij een bewijs van bekwaamheid voorlegt, indien de opleiding tot gemachtigde die hij in de andere lidstaat genoot, qua inhoud wezenlijk verschilt van wat in België wordt verwacht voor het verwerven van het diploma.

  Meer informatie over de bekwaamheidsproef krijgt u bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom.

  Vrije dienstverrichting

  In het kader van het vrij verkeer van diensten kan elke onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte in België diensten verrichten, door zich naar het Belgisch grondgebied begeven om er tijdelijk of incidenteel het beroep van octrooigemachtigde uit te oefenen dan wel door dit beroep vanop afstand uit te oefenen. Die persoon moet dan de door de Belgische wetgeving opgelegde voorwaarden vervullen. Dat betekent dat hij onderdaan moet zijn van een lidstaat en wettig gevestigd moet zijn in een lidstaat om er het beroep van octrooigemachtigde uit te oefenen. Als het beroep van octrooigemachtigde in de lidstaat van vestiging niet is gereglementeerd, moet de vrije dienstverrichter dit beroep gedurende minstens een jaar in de laatste tien jaar in een lidstaat hebben uitgeoefend.

  Om tot vrije dienstverrichting in België over te gaan, moet de octrooigemachtigde voorafgaandelijk een schriftelijke verklaring indienen bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom. Voldoet hij aan de voorwaarden, dan kan hij, wat octrooien betreft, in dezelfde hoedanigheid optreden als een erkende gemachtigde voor de Dienst. De vrije dienstverrichters die het beroep van octrooigemachtigde tijdelijk of incidenteel in België uitoefenen worden bovendien kosteloos lid van het Instituut voor Octrooigemachtigden. Zij moeten jaarlijks een nieuwe verklaring indienen indien zij voornemens zijn het komende jaar nog steeds tijdelijk of incidenteel diensten te verrichten in België.

  U vindt hier een model van schriftelijke verklaring:

  Meer informatie over de registratie als vrije dienstverrichter krijgt u bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom.

  Inschrijving van groepen van gemachtigden

  Voor hun vertegenwoordiging inzake octrooien voor de Dienst voor de Intellectuele Eigendom kunnen aanvragers en houders niet alleen erkende gemachtigden aanduiden, maar ook groepen van gemachtigden. Dat biedt het voordeel dat zij niet elke erkende gemachtigde, die lid is van die groep, afzonderlijk hoeven te machtigen.

  De volmacht die aanvragers en houders geven aan een groep van gemachtigden, heeft echter geen betrekking op de groep als dusdanig, aangezien de vertegenwoordiging voor de Dienst voor de Intellectuele Eigendom uitsluitend is voorbehouden aan natuurlijke personen. De machtiging van een groep heeft slechts tot gevolg dat elk lid van de groep geacht wordt om de volmachtgever te mogen vertegenwoordigen.

  Om te worden aangesteld, moet een groep van gemachtigden ingeschreven zijn bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom. Na hun inschrijving moeten de groepen alle wijzigingen van de samenstelling, naam of adres doorgeven aan de Dienst voor de Intellectuele Eigendom.

  Meer informatie over de aanduiding en de inschrijving van groepen van gemachtigden vindt u in de omzendbrief van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom.

  Omzendbrief groepen van gemachtigden (PDF, 743.39 KB)

  Gebruik voor de inschrijving of doorhaling van uw groep van gemachtigden bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom het volgende formulier:

  Formulier inschrijving of doorhaling groepen van gemachtigden (DOCX, 24.03 KB)

  Duits formulier inschrijving of doorhaling groepen van gemachtigden (DOCX, 24.24 KB) 

  Gebruik voor de wijziging van de samenstelling, de naam of het adres van uw groep van gemachtigden het volgende formulier:

  Formulier wijziging groepen van gemachtigden (DOCX, 26.96 KB)

  Duits formulier wijziging groepen van gemachtigden (DOCX, 27.03 KB)

  Bezorg het ingevulde formulier aan de Dienst voor de Intellectuele Eigendom ofwel per post ofwel per fax:

  Per post: 
  Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Dienst voor de Intellectuele Eigendom
  Sectie Register
  City Atrium 
  Vooruitgangstraat 50
  1210 Brussel 

  Per fax: +32 2 277 52 62 

  Doorhaling in het register van erkende gemachtigden

  Elke erkende gemachtigde inzake uitvindingsoctrooien kan doorgehaald worden in het register van erkende octrooigemachtigden. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn: bij overlijden, op vrijwillige basis (bv. bij pensioen), of een gedwongen doorhaling (bv. bij niet-betaling van de jaarbijdragen voor het Instituut voor Octrooigemachtigden).

  Om vrijwillig te worden doorgehaald in het register van erkende gemachtigden, dient de gemachtigde zijn verzoek per post, per fax, in persoon of via ons online indieningsportaal eOLF te sturen naar de Dienst voor de Intellectuele Eigendom. Daarbij kan hij gebruik maken van het onderstaande formulier.

  Na doorhaling in het register, kan een gemachtigde niet meer in België gevestigd zijn om er het beroep van octrooigemachtigde uit te oefenen. Dat betekent dat hij niet meer mag optreden in naam van een octrooihouder of -aanvrager en hij zal worden verwijderd uit eventuele octrooiaanvragen, octrooien en/of certificaten waarvoor hij nog als vertegenwoordiger geregistreerd staat. Hij doet er dus goed aan de overdracht van de dossiers waarvoor hij als vertegenwoordiger geregistreerd staat aan een nieuwe vertegenwoordiger over te dragen, in samenspraak met zijn cliënt, of om andere regelingen te treffen die de continuïteit van de opvolging van de dossiers verzekert.

   

  Formulier Aanvraag tot doorhaling in het register van erkende gemachtigde (Nederlands) (DOCX, 27.01 KB)

  Formulier Doorhaling in het register van erkende gemachtigden (Duits) (DOCX, 26.15 KB)

  Laatst bijgewerkt
  2 april 2024