Table of Contents

  Vertegenwoordiging voor de Dienst voor Intellectuele Eigendom

  Inzake uitvindingsoctrooien is, in principe, niemand verplicht zich voor de Dienst voor de Intellectuele Eigendom te laten vertegenwoordigen. Maar indien men beroep wenst te doen op een tussenpersoon, dan moet dat een erkend gemachtigde zijn (of een gelijkgesteld persoon, b.v. een advocaat). De Dienst houdt een register bij waarin de erkende gemachtigden ingeschreven zijn.

  De bovengenoemde regel geldt echter niet voor natuurlijke personen en rechtspersonen die geen woonplaats of wettelijke vestiging hebben in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte. Deze personen moeten in principe worden vertegenwoordigd door een erkend gemachtigde voor de procedures voor de Dienst.

  Inschrijvingsvoorwaarden in het register van erkende gemachtigden

  Personen die in het register van erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien wensen ingeschreven te worden, moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen.

  De belangrijkste daarvan is dat ze slagen in een examen over de industriële eigendom in het algemeen en het octrooirecht in het bijzonder.

  Men moet ook voorafgaandelijk als assistent van een erkend gemachtigde en onder diens leiding of als gemandateerd werknemer gedurende ten minste drie jaar betrokken geweest zijn bij de studie, de voorbereiding, de redactie en de verkrijging van uitvindingsoctrooien.

  De ervaring opgedaan in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, of voor het Europees Octrooibureau, wordt voor de berekening van de drie jaar beroepservaring in aanmerking genomen.

  Om aan het examen te kunnen deelnemen moet men eveneens:

  • onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte en er woonachtig zijn; 

  • in het bezit zijn van een Belgisch universitair diploma of Belgisch diploma van hoger onderwijs van het lange type, uitgereikt na minstens vier studiejaren, met betrekking tot een wetenschappelijke, technische of juridische discipline. 

   De in het buitenland na minstens vier studiejaren uitgereikte diploma's in dezelfde disciplines worden aanvaard mits hun gelijkwaardigheid vooraf door de bevoegde Belgische overheden werd erkend.

  Het examen wordt een maal per jaar georganiseerd, op een bij ministerieel besluit bepaalde datum (normaal in juni). De datum, het reglement en het programma van het examen worden in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Voor 2020, zie Ministerieel besluit van 16 maart 2020.

  Informatienota (PDF, 123.07 KB) betreffende de inschrijving in het register van erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving voor het examen 2020.

  inschrijvingsformulier (DOC, 60.5 KB)

  Meer informatie over dit examen en de inschrijving in het register van de erkende gemachtigden kunt u verkrijgen op de Dienst voor de Intellectuele Eigendom.

  Lijst van de erkende gemachtigden bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (PDF, 381.29 KB).

  Onderdanen van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte

  Vestiging

  In het kader van het beginsel van de vrijheid van vestiging, kan elke onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte zich vrij in België vestigen om er het beroep van octrooigemachtigde uit te oefenen. Deze persoon moet dan de door de Belgische wetgeving opgelegde voorwaarden naleven. Dit betekent dat hij/zij moet ingeschreven zijn in het register van Belgische octrooigemachtigden.

  Indien een onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte evenwel in een andere lidstaat een beroepsbekwaamheid heeft verworven die evenwaardig is aan de vereisten die gelden voor Belgische octrooigemachtigden (bijv. hij/zij is ingeschreven in het register van octrooigemachtigden van een andere lidstaat), dan zal deze persoon niet aan alle voorwaarden die vereist zijn voor inschrijving in het Belgisch register moeten voldoen.

  Deze onderdaan zal bijvoorbeeld niet opnieuw een examen moeten afleggen. De Commissie tot erkenning van octrooigemachtigden zal wel mogen eisen dat de betrokken onderdaan een bewijs van bekwaamheid voorlegt indien de opleiding die hij in de andere lidstaat genoot, qua inhoud wezenlijk verschilt van wat in België wordt verwacht voor het verwerven van het diploma.

  Meer informatie over de bekwaamheidsproef kunt u verkrijgen bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom.

  Vrije dienstverrichting

  In het kader van de vrije dienstverrichting, kan elke onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte zich naar het Belgische grondgebied begeven om er tijdelijk of incidenteel het beroep van octrooigemachtigde uit te oefenen. Die persoon moet dan de door de Belgische wetgeving voorziene voorwaarden vervullen. Dat betekent dat hij/zij onderdaan moet zijn van een lidstaat en bevoegd moet zijn het beroep van octrooigemachtigde in een lidstaat uit te oefenen. In dat geval kan hij in dezelfde hoedanigheid als een erkende gemachtigde inzake octrooien voor de Dienst voor de Intellectuele Eigendom optreden.

  Meer informatie over de registratie als vrije dienstverrichter kunt u verkrijgen bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom.
   

  Inschrijving van groepen van gemachtigden

  Voor hun vertegenwoordiging inzake octrooien voor de Dienst voor de Intellectuele Eigendom kunnen aanvragers en houders niet alleen erkende gemachtigden aanduiden maar ook groepen van gemachtigden. Dat heeft tot voordeel dat deze personen elke erkende gemachtigde die lid is van de groep niet afzonderlijk hoeven te machtigen.

  De volmacht die aanvragers en houders geven aan een groep van gemachtigden heeft echter geen betrekking op de groep als dusdanig aangezien enkel natuurlijke personen tot vertegenwoordiging inzake octrooien voor de Dienst voor de Intellectuele Eigendom kunnen overgaan. De machtiging van een groep heeft slechts tot gevolg dat elk lid van de groep geacht wordt de volmachtgever te vertegenwoordigen.

  Om te worden aangeduid moet een groep van gemachtigden ingeschreven zijn bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom. Na inschrijving moeten groepen wijzigingen van de samenstelling, de naam of het adres melden bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom.

  Meer informatie over de aanduiding en de inschrijving van groepen van gemachtigden vindt u in de omzendbrief van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom.

  Omzendbrief groepen van gemachtigden (PDF, 336.18 KB)

  Voor de inschrijving of doorhaling van uw groep van gemachtigden bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom kunt u het volgende formulier gebruiken:

  Formulier inschrijving of doorhaling groepen van gemachtigden (DOCX, 21.33 KB)

  Duits formulier inschrijving of doorhaling groepen van gemachtigden (DOCX, 21.58 KB) 

  Voor de wijziging van de samenstelling, de naam of het adres van uw groep van gemachtigden kunt u het volgende formulier gebruiken:

  Formulier wijziging groepen van gemachtigden (DOCX, 23.69 KB)

  Duits formulier wijziging groepen van gemachtigden (DOCX, 23.93 KB)

  De ingevulde formulieren moeten bezorgd worden aan de Dienst voor de Intellectuele Eigendom en kunnen ingediend worden per post of per fax:

  Per post: 
  Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Dienst voor de Intellectuele Eigendom
  Sectie Register
  City Atrium 
  Vooruitgangstraat 50
  1210 Brussel 

  Per fax: +32 2 277 52 62 
   

  Laatst bijgewerkt
  20 maart 2020