Inzake uitvindingsoctrooien is, in principe, niemand verplicht om zich voor de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) te laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. Maar indien men beroep wenst te doen (of moet doen) op een tussenpersoon, dan moet dit een erkend gemachtigde zijn (of een gelijkgesteld persoon, b.v. een advocaat). Bij de Dienst wordt een register van erkende gemachtigden bijgehouden.

Voor de erkenning van gemachtigden en het organiseren van de examens hiervoor is een Commissie tot erkenning van gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien opgericht. Die Commissie heeft ook als taak om de minister advies te verlenen over de inschrijvingen en schrappingen in het register van erkende gemachtigden.

De Commissie bestaat uit twee afdelingen: de ene afdeling behandelt de Nederlandstalige zaken, de andere de Franstalige en Duitstalige zaken (één lid van de Franse afdeling moet voldoende kennis van het Duits bezitten).

De leden van die afdelingen worden door de minister benoemd onder de personen die bijzonder deskundig zijn op het vlak van de industriële eigendom, en meer bepaald van de uitvindingsoctrooien. Vier leden van elke afdeling moeten lid zijn van het Instituut voor octrooigemachtigden.

Het secretariaat van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien wordt waargenomen door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom.

Meer informatie over het register van de erkende gemachtigden en over de inschrijving in dit register.

Laatst bijgewerkt
22 februari 2024