Voor een duurzame economische groei en een behoud van onze concurrentiepositie in de kenniseconomie van de 21e eeuw, wordt innovatie als een sleutelelement beschouwd.

Innovatie beperkt zich niet tot het maken van nieuwe uitvindingen. Innovatie is het hele proces waarbij waardevolle nieuwe producten op de markt worden gebracht, van een beloftevol idee over het ontwikkelen van een onmiddellijk bruikbaar product tot het succesvol verhandelen hiervan op een concurrentiële markt.

Intellectuele eigendom kan een belangrijke rol vervullen in het aanmoedigen van innovatie en bovendien een belangrijke bijdrage leveren aan het succesvol doorlopen van het volledige innovatieparcours.

Allereerst houdt de wetgeving rond intellectuele eigendom de belofte in dat het resultaat van innovatie beschermd zal worden. Kennis is immers vluchtig en kan gemakkelijk overgenomen worden. Intellectuele eigendomsrechten bieden de mogelijkheid op een groter rendement op investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Men zal concurrenten kunnen verbieden om een uitvinding (bijv. een nieuw geneesmiddel) zonder toestemming commercieel toe te passen of te verhandelen, of men kan hiervoor toestemming geven, maar dan in ruil voor royalty's. Op deze wijze hoopt men investeringen in onderzoek en ontwikkeling te stimuleren.

Daarnaast speelt intellectuele eigendom ook een belangrijke rol in het volledig doorlopen van het innovatieproces. Een uitvinding is bijvoorbeeld nog geen verkoopbaar product.

Voor het verder

  • ontwikkelen,

  • testen en 

  • verhandelen

van het uiteindelijke product moet financiering gezocht worden.

Vooral voor kmo’s is dit niet altijd evident. Het bezitten van intellectuele eigendomsrechten kan investeerders overtuigen. Of bedrijven kunnen ervoor kiezen verdere ontwikkeling of distributie uit te besteden via

  • het overdragen van intellectuele eigendomsrechten of

  • het verlenen van licenties.

Ten slotte draagt intellectuele eigendom ook bij tot het doorgeven van de kennis achter innovaties. Om bijvoorbeeld een octrooi te bekomen, moet men de werking van een uitvinding volledig beschrijven.

Octrooi-documenten vormen bijgevolg  een onschatbare bron aan technische informatie. Door deze informatie te consulteren kan dubbel onderzoek vermeden worden, en kan men zich op de hoogte stellen van waar concurrenten mee bezig zijn en hierop verder werken.

Gezien het belang van innovatie en intellectuele eigendom houden verscheidene instellingen zich bezig met het begeleiden en subsidiëren van onderzoek en ontwikkeling en de valorisatie ervan. België kent ook een gunstig belastingregime voor innoverende ondernemingen.

Innovatie: begeleiding en subsidies

PATLIB (‘patent libraries’)

PATLIB is de naam die door het Europees Octrooibureau gegeven wordt aan een netwerk van informatiecentra over octrooien.

In elk van de landen die lid zijn van het Europees Octrooiverdrag zijn één of meerdere van dergelijke centra ingericht. Naast octrooi-informatie bieden deze centra ook vaak andere diensten (bijv. technologisch advies, begeleiding van projecten, enz.) aan. In België kan men terecht bij:

Octrooicellen

De Octrooicellen zijn het contactpunt waar alle ondernemingen van de bouw, textielindustrie, technologische industrie en chemische industrie en life sciences terecht kunnen voor gratis gepersonaliseerd advies over intellectuele eigendom. Ze verspreiden ook informatie via hun website, infosessies en publicaties.
 

Vlaanderen

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) is het aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor elke ondernemer en startende ondernemer in Vlaanderen. 

Iedere ondernemer kan er terecht  met vragen over, bijvoorbeeld, steun van de Vlaamse overheid, formaliteiten en vergunningen, financiering voor het opstarten van een nieuw project, enzovoort.

Ook voor informatie en begeleiding bij innovatie en intellectuele eigendom kunt u hier terecht. Op kosteloze en vertrouwelijke wijze worden uw vragen beantwoord rond:

  • Financiering (bijv. risicokapitaal) en subsidiëring van uw innovatieactiviteiten
  • Bescherming van uw intellectuele eigendom
  • Het vinden van de nodige externe expertise om uw project tot een goed einde te brengen.

Beschikbare IER instrumenten in Vlaanderen

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO)  zal u, waar nuttig, doorverwijzen naar andere bevoegde overheidsinstellingen.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Impulse.brussels adviseert en begeleidt gratis starters, bedrijven en kandidaat-investeerders voor de verwezenlijking van al hun projecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en helpt u bij de evaluatie, opstart of ontwikkeling van uw technologische of innoverende projecten. Hier kunt u met uw vragen terecht rond de bescherming van ideeën, overheidssteun, financiering, zoeken van partners, Europese projecten, enzovoort.

Innoviris is een administratief orgaan dat instaat voor de promotie en de ondersteuning van innovatieve technologieën door financiële bijstand van wetenschappelijke onderzoeksprojecten voor de bedrijven en entiteiten binnen het Brussels Gewest.

Wallonië

De "Service Public de Wallonie" (SPW) en meer specifiek Économie, Emploi, Recherche, beheert de financiële steun bestemd voor:

ondernemingen: om hen te helpen bij technologische innovaties, gericht op nieuwe producten, procedés en diensten, het verwerven van nieuwe technologieën, en het versterken van hun wetenschappelijk en technologisch potentieel.

De "Direction de l'Accompagnement de la Recherche" beheert in het bijzonder de financiële hulp aan kmo’s, voor het indienen of uitbreiden van een octrooi (zie de portaalsite "recherche-technologie.wallonie.be/ressources/aides/index.html").

onderzoeksoperatoren: universiteiten, hogescholen, onderzoekscentra.

Het gaat daarbij om de onderzoeksteams in staat te stellen hun competenties en wetenschappelijke en technologische expertise te ontwikkelen ten dienste van het Waalse industriële weefsel, interactie tussen de wetenschapswereld en de industrie te bevorderen, en de Waalse actoren te begeleiden bij hun integratie in Europese en internationale onderzoeksnetwerken.

Het Agence pour l'Entreprise & l'Innovation (AEI) van het Waals Gewest heeft niet tot opdracht de toekenning van financiële steun, maar ondersteunt de créatie en de ontwikkeling van ondernemingen, de innovatie alsook de ontwikkeling van nieuwe economische activiteiten.

Laatst bijgewerkt
9 augustus 2019