Table of Contents

  De rol van de universiteit is verbreed naar ‘driver’, drijvende kracht, voor innovatie: ze wordt een innovatieve regionale kracht in de kennisintensieve ecosystemen. Enerzijds door het afleveren van goed opgeleide mensen; anderzijds door in te spelen op de specifieke noden van het innovatie-ecosysteem waarin de universiteit is ingebed.

  De dienst Valorisatie ondersteunt als Knowledge Transfer Office (KTO) zowel de UAntwerpen als de hogescholen die samen met de universiteit de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA) vormen. Met de oprichting van de nieuwe business-unit Antwerp Valorisation & Development (AVD) door de UAntwerpen wordt extra geïnvesteerd in het creëren van gunstige omgevingsfactoren voor valorisatie van onderzoek. De dienst Valorisatie en AVD jagen samen een valorisatie-ecosysteem aan met het oog op maximale toegevoegde waarde voor alle betrokken partijen.

  De AUHA en de betrokken interface diensten hebben duidelijk ambitie en zetten volop in op integratie, samenwerking en versterking van valorisatie en dit volgens een quadruple helix model.   De AUHA creëert een pool van valoriseerbare kennis met het oog op innovatie en ontwikkeling en wil hiermee in samenwerking met het bedrijfsleven, het middenveld, de overheid en de samenleving een blijvende impact teweegbrengen (valoriseren).

  Als dienst Valorisatie bouwen we verder op de verkregen kennis en competentie uit onderzoeksprojecten om economische en maatschappelijke waarde te creëren in de vorm van innovatie in een product, een proces, een organisatie of een organisatie- of businessmodel. Netwerking, samenwerking, ondersteuning en professionalisering zijn op peil om het onderzoek aan de universiteit en hogescholen te laten resulteren in impact op de samenleving.

  Via de dienst Valorisatie voorziet de AUHA in een vraaggedreven, faciliterende en proactieve ondersteuning en stimulering van valorisatiepotentieel in alle fasen van het valorisatieproces, van idee over aanmelding van vindingen tot oprichting van spin-offs. De dienst Valorisatie werkt daarbij met en voor alle wetenschapsgebieden en in nauwe interactie en samenwerking met interne en externe partners. Toegang tot de kennis van de universiteit en hogescholen zal nog actiever gestimuleerd worden. De dienst Valorisatie heeft ook de ambitie om binnen haar activiteiten een vraaggedreven (‘Flipped’) ’Technology Transfer’ benadering uit te bouwen, waarbij de vraag vertrekt vanuit ambitieuze ondernemers, vanuit de markt en vanuit maatschappelijke noden.

  Activiteiten van UAntwerpen dienst Valorisatie inzake promotie van innovatie en intellectuele eigendom

  De missie kan worden vertaald in volgende operationele doelstellingen:

  1. een duidelijke focus op specifieke valorisatiedomeinen
  2. bruggen slaan naar partners
  3. meer ondersteuning van valorisatiepotentieel
  4. sterker honoreren van valorisatie-initiatieven
  5. versterken van de valorisatie-initiatieven aan de hogescholen
  6. uitbouw van een kwalitatieve ip-portefeuille
  7. ondernemerszin en ondernemerschap stimuleren
  8. sterke interactie met investeerders        

  Naast deze kernactiviteiten staat de dienst Valorisatie ook in voor de ondersteuning van het Industrieel onderzoeksfonds (IOF). Binnen de AUHA is het IOF zeer nauw verweven met de interface-activiteiten en zorgt het IOF voor de nodige financiële hefbomen om onze doelstellingen te bereiken.

  Instrumenten voor de promotie van innovatie

  1. Website dienst Valorisatie
  2. sociale media
  3. Technologie fiches

  Contact

  UAntwerpen dienst Valorisatie
  Middelheimlaan 1
  2020 Antwerpen

  webadres: https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoek/informatie-voor-bedrijven/
  e-mail: valorisatie@uantwerpen.be

  Laatst bijgewerkt
  7 oktober 2020