Wanneer de houder van een bedrijfsgeheim vaststelt dat zijn bedrijfsgeheim op onrechtmatige wijze werd verkregen, gebruikt of openbaar gemaakt door een derde, kan hij hiertegen optreden. De wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen voorziet hiervoor een wettelijk kader via een wijziging van onder het meer Wetboek van economisch recht en het Gerechtelijk Wetboek. Daarnaast bevat de Belgische wetgeving twee extra beschermingsmechanismen wanneer er een arbeidsovereenkomst bestaat.

Bescherming van bedrijfsgeheimen ten aanzien van derden 

De wijzigingen die door de wet betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen werden aangebracht aan het Wetboek van economisch recht en het Gerechtelijk Wetboek, bieden bedrijven de mogelijkheid om bij de rechter een vordering in te stellen als iemand inbreuk maakt op hun bedrijfsgeheim. Dat wil zeggen als iemand het bedrijfsgeheim onrechtmatig heeft verkregen, gebruikt of openbaar heeft gemaakt. In de wetgeving staan een aantal maatregelen en procedures opgesomd. Zo kunt u de rechter onder meer vragen om:

  • een verbod dat de ander uw bedrijfsgeheim verkrijgt, gebruikt of openbaar maakt, of de staking hiervan wanneer het reeds aan de gang is;
  • een verbod van de productie of handel in producten die gemaakt zijn met behulp van uw bedrijfsgeheim;
  • beslag te mogen leggen op inbreukmakende producten of dat deze producten aan u moeten worden afgegeven;
  • deze producten te mogen terugroepen, uit de handel te nemen of te vernietigen;
  • schadevergoeding;
  • openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Sommige maatregelen kunnen ook de vorm aannemen van voorlopige maatregelen, alvorens over de grond van de zaak uitspraak wordt gedaan. Voor de meeste maatregelen ten gronde kan de houder van het bedrijfsgeheim beroep doen op de procedure van de vordering tot staking, die een snellere behandeling van de zaak ten gronde mogelijk maakt.

Het Gerechtelijk Wetboek voorziet in een vertrouwelijkheidsverplichting voor iedereen die door zijn deelname aan een gerechtelijke procedure kennis heeft verkregen van een bedrijfsgeheim (artikel 871bis Gerechtelijk Wetboek). Deze verplichting geldt zowel tijdens de procedure als na de beëindiging ervan.

Bescherming van bedrijfsgeheimen ten aanzien van werknemers

De Belgische wetgeving omvat twee extra beschermingsmechanismen die, in het geval van het bestaan van een arbeidsovereenkomst, kunnen worden aangewend bij een inbreuk op een bedrijfsgeheim:

  • De arbeidsovereenkomstenwet verbiedt de werknemer bedrijfsgeheimen, waarvan hij tijdens zijn professionele werkzaamheden kennis kan krijgen, op onrechtmatige wijze te verkrijgen, te gebruiken of openbaar te maken. Dit verbod geldt zowel tijdens de arbeidsovereenkomst als na het beëindigen daarvan (artikel 17 van de arbeidsovereenkomstenwet). Hetzelfde geldt overigens voor geheimen in verband met persoonlijke of vertrouwelijke aangelegenheden waarvan de werknemer kennis van kan hebben.
  • Het schenden van een fabrieksgeheim door een werknemer wordt ook gesanctioneerd door het strafrecht, meer bepaald met een gevangenisstraf en/of een geldboete (artikel 309 Strafwetboek).
Laatst bijgewerkt
9 augustus 2019