Table of Contents

    Indien een tekening of model door een werknemer of ambtenaar in de uitoefening van zijn functie werd ontworpen, wordt de werkgever als ontwerper beschouwd, tenzij anders is overeengekomen.

    De kans is evenwel groot dat tekeningen en modellen tegelijkertijd ook de bescherming van het auteursrecht kunnen inroepen - meer bepaald indien zij ‘origineel’ zijn – waar een tegengestelde oplossing wordt voorgeschreven. De wetgever heeft dit conflict willen vermijden door te bepalen dat wanneer een originele tekening of model door een werknemer in de uitoefening van zijn functie werd ontworpen, het auteursrecht erop eveneens toekomt aan de werkgever.

    Indien een tekening of model op bestelling is ontworpen, wordt degene die de bestelling heeft gedaan als ontwerper beschouwd, mits de bestelling is gedaan met het oog op een gebruik in handel of nijverheid van het voortbrengsel waarin de tekening of het model is belichaamd. Ook dit geldt slechts tenzij anders is overeengekomen.

    Laatst bijgewerkt
    15 januari 2018