Table of Contents

  Volgens de Belgische auteurswet komen de werken, die door werknemers of ambtenaren in het kader van hun gewone taken worden gemaakt, in principe niet automatisch toe aan de werkgever! Er is een uitdrukkelijk geschreven overdracht vereist, opdat de werkgever de auteursrechtelijke vermogensrechten zou verkrijgen. Indien de vraag naar de eigendomsrechten rijst, zal de eerste stap dus zijn om na te gaan wat juist in de arbeidsovereenkomst of statuut (of in een andere overeenkomst of geschrift, bijv. arbeidsreglement) werd afgesproken.

  Hetzelfde geldt voor de naburige rechten van de uitvoerende kunstenaars.

  Deze regel is evenwel niet van toepassing met betrekking tot computerprogramma’s en (bepaalde) databanken. Wanneer dergelijke werken worden gemaakt in het kader van een arbeidsovereenkomst (of statuut), wordt de werkgever geacht de auteursrechten te verkrijgen.

  Meer details over deze wettelijke regeling vindt u hier.

  Een deels vergelijkbare situatie bestaat voor auteursrechtelijk beschermde creaties die in opdracht of op bestelling worden gerealiseerd. Bedrijven die bijvoorbeeld het uitwerken van hun logo, website of nieuwsbrief uitbesteden aan een onafhankelijk bureau doen er goed aan om waterdichte afspraken te maken over wie het auteursrecht op de creatie zal verkrijgen. Ook hier geldt immers als hoofdregel dat de maker de auteursrechten verwerft. De inhoud van de overeenkomst zal overigens moeten verschillen al naar gelang de creatie zich binnen of buiten de culturele sector of in de reclamewereld  situeert. Meer informatie hierover vindt u hier.

  Laatst bijgewerkt
  7 maart 2018