Hebt u een origineel ontwerp? Zou uw nieuwe procedé bepaalde fabrikanten kunnen interesseren? Hebt u iets gecreëerd? Dan wilt u natuurlijk graag kunnen bewijzen dat u daar de eerste ontwerper van bent ...

Depot bij officiële instanties

Het is mogelijk om een creatie te deponeren bij officiële instanties, om het bewijs van de bestaansdatum van deze creatie veilig te stellen. Dat zal vooral nuttig zijn indien men later uw intellectuele rechten op deze creatie zou betwisten. U kunt dan bijvoorbeeld bewijzen dat uw creatie een vroegere datum heeft dan die van uw concurrent, of dat de creatie dateert van voor uw arbeidsovereenkomst en de intellectuele rechten dus niet aan uw werkgever, maar enkel aan uzelf toebehoren.

Let wel, een dergelijk depot op zich kan geen intellectueel eigendomsrecht in het leven roepen en het zal evenmin het bewijs kunnen leveren dat de beschermingsvoorwaarden van een intellectueel eigendomsrecht (zoals het auteursrecht of het octrooirecht) vervuld zijn.

Krachtens het gemeen recht bestaan er twee manieren om een juridisch bewijsmiddel voor de datum van een creatie te verkrijgen.

  1. De eerste mogelijkheid is dat u zich wendt tot eender welk registratiebureau van de Federale Overheidsdienst Financiën. Bij een dergelijk bureau kunt u wel enkel “papieren” documenten registreren (dus geen cd-roms, USB-sticks, enz.). De registratie van een akte waarvoor geen tarief is voorzien (dus andere documenten dan bv. huurcontracten of verkoopakten van onroerende goederen, die zijn bepaald in het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten) kost momenteel 50 euro per document. Een stempel met vermelding van de datum wordt dan op het document aangebracht.
  2. Een tweede mogelijkheid is het laten opmaken door een notaris van een authentieke akte die het bestaan van het werk vermeldt. De notaris kan de ingediende documenten bewaren en ze van een datum voorzien. Ook bijvoorbeeld cd-roms en USB-sticks kunnen bij een notaris worden gedeponeerd en zullen door hem in bewaring worden genomen.

De i-DEPOT-envelop

Een andere manier om de creatiedatum van een werk te bewijzen, is de i-DEPOT-envelop van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP).

De i-DEPOT-envelop bestaat uit twee delen. In elk van de beide delen stopt u een identiek document waarop u uw creatie zo nauwgezet mogelijk omschrijft of afbeeldt. U kunt dit document op een drager naar keuze zetten: papier, microfilm, cd-rom, enz. U sluit dan deze envelop en stuurt die terug naar het BOIP. Bij ontvangst wordt uw i-DEPOT-envelop door het BOIP verzegeld. Het BOIP registreert uw naam en de datum waarop u uw creatie heeft ingediend. De indiening van de i-DEPOT-envelop kan ook online gebeuren via de website van het BOIP.

Laatst bijgewerkt
23 februari 2024