Table of Contents

  De knowhow van een onderneming, de fabrieks- of zakengeheimen of bepaalde andere informatie van ondernemingen kunnen niet altijd beschermd worden door een octrooi of enig ander intellectueel recht. In dergelijke gevallen is het geheimhouden van deze informatie de enige overblijvende optie voor een onderneming. 

  Maar ook in andere gevallen kunnen ondernemingen verkiezen om hun uitvindingen geheim te houden eerder dan ze aan het publiek bekend te maken zoals dat bij het octrooieren zou gebeuren. Wanneer een octrooi wordt aangevraagd, zullen concurrenten immers op de hoogte worden gesteld van de nieuwe formule of het fabricageprocédé. Bovendien heeft een octrooi een beperkte geldigheidsduur, terwijl een geheim kan standhouden zolang het niet bekend wordt. 

  Het klassieke voorbeeld van een goed bewaard geheim is de formule voor Coca-Cola. Eerder dan voor een octrooi te kiezen (als dat al mogelijk was), heeft de onderneming Coca-Cola ervoor geopteerd om de samenstelling van het beroemde drankje geheim gehouden. Een octrooi zou voor gevolg hebben gehad dat de formule werd openbaar gemaakt en dat, na het verstrijken van de geldigheidsduur van het octrooi, alle concurrenten dit product konden produceren. Door de formule geheim te houden, is de onderneming erin geslaagd het monopolie op haar drank te behouden, en dit sinds 1886.

  Bescherming van knowhow ten aanzien van derden 

  De onderneming moet de voorwaarden creëren opdat het geheim behouden blijft (openbaarmaking aan een beperkt aantal personen, verzwijgen van de uitvinding, enz.)

  De eigenaar van knowhow kan inderdaad bijdragen tot de bescherming ervan door het afsluiten van confidentialiteitsovereenkomsten met de personen aan wie het geheim wordt bekendgemaakt. Deze personen kunnen dan later contractueel aansprakelijk gesteld worden indien zij deze overeenkomsten niet respecteren en het geheim toch openbaar maken of zelf overgaan tot exploitatie.

  De eigenaar van knowhow kan ook een procedure op grond van oneerlijke mededinging voeren tegen een concurrent die zich deloyaal zou gedragen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn indien een bedrijf werknemers van concurrenten afwerft of omkoopt teneinde confidentiële informatie te bekomen, of werknemers aanmoedigt de geheimen van hun vroegere werkgever te onthullen of nog wanneer de concurrent klantenlijsten of andere confidentiële informatie zou gebruiken. 

  Bescherming van knowhow ten aanzien van werknemers

  De Belgische wetgeving omvat twee extra beschermingsmechanismen die, in het geval van het bestaan van een arbeidsovereenkomst, kunnen worden aangewend bij een inbreuk op knowhow:

  • De arbeidsovereenkomstenwet verbiedt de werknemer fabrieks- of zakengeheimen, waarvan hij tijdens zijn professionele werkzaamheden kennis heeft genomen, te openbaren. Dit verbod geldt zowel tijdens de arbeidsovereenkomst als na het beëindigen daarvan. Het niet-naleven van dit verbod is een zware fout die tot het onmiddellijk ontslag van de werknemer kan leiden (artikel 17 van de arbeidsovereenkomstenwet).
  • Het schenden van een fabrieksgeheim door een werknemer wordt ook gesanctioneerd door het strafrecht, meer bepaald met een gevangenisstraf en/of een geldboete (artikel 309 Strafwetboek).

  In de toekomst: een Europese richtlijn

  Momenteel is er op Europees niveau een richtlijn in de maak in verband met de bescherming van bedrijfsgeheimen. Op 28 november 2013 deed de Europese Commissie een “voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de raad betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan”. Dit voorstel is ingegeven door de vaststelling dat er een toename is in het onrechtmatig gebruik van bedrijfsgeheimen enerzijds, en dat de rechtsbescherming ervan in Europa erg versnipperd is anderzijds.

  Volg de werkzaamheden over deze Europese richtlijn.

  De doelstelling van het voorstel is om een toereikend en vergelijkbaar niveau van verhaal te bepalen binnen de gehele interne markt voor gevallen van onrechtmatig gebruik van bedrijfsgeheimen, terwijl ook wordt voorzien in toereikende waarborgen om misbruik te voorkomen.

  Laatst bijgewerkt
  7 maart 2018