Cybersquatting

Cybersquatting is het registreren van een domeinnaam die identiek of gelijkaardig is aan een merk, handelsnaam, familienaam of elke andere benaming die iemand anders toebehoort, zonder zelf een legitiem recht of belang op deze benaming te hebben en met als doel schade toe te brengen aan een derde of er onrechtmatig voordeel uit te halen.

Cybersquatting komt dus neer op het onrechtmatig registreren van een domeinnaam. Dit veronderstelt dat de registratie te kwader trouw was.

De volgende handelingen kunnen tot bewijs dienen van een registratie te kwader trouw : het voor veel geld te koop aanbieden van een domeinnaam aan de houder van een merk of handelsnaam of aan een concurrent van hen; de poging om Internet gebruikers met winstoogmerk naar de eigen website te lokken; het registreren van de domeinnaam om de houder van het merk of van de handelsnaam te verhinderen hem te gebruiken als domeinnaam, wanneer deze daad kadert in een gewoontegedrag van de houder van de domeinnaam; het registreren van een domeinnaam met als doel de handel van een concurrent te verstoren.

Domeinnamen met potentieel grote economische waarde hebben in het verleden aanleiding gegeven tot een ware speculatiegolf. De belangrijkste slachtoffers hiervan zijn grote ondernemingen (waarvan het merk, de vennootschapsnaam of de handelsnaam worden weggekaapt) en politieke of culturele persoonlijkheden (waarvan de naam wordt gebruikt).

Cybersquatting is dan het registreren van dergelijke domeinnamen met als doel ze nadien duur te verkopen aan de betrokken personen of ondernemingen. Soms wordt ook de bekendheid van de gekozen domeinnaam misbruikt om bezoekers naar de eigen website te lokken.

Zo werd bijvoorbeeld ‘belgacom.be’ geregistreerd door iemand die geen enkele band had met het bedrijf Belgacom en die nadien probeerde de domeinnaam tegen een buitensporige prijs te verkopen.

Rechtsmiddelen

Een specifieke gerechtelijke procedure

De wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen heeft een specifieke vordering tot staking ingevoerd.

Dank zij deze stakingsvordering kan de rechter, zoals in het gemeen recht, het bestaan van een onrechtmatige registratie vaststellen en hiervan de stopzetting bevelen.

Deze wet staat aan bepaalde personen toe om een domeinnaam die een benaming bevat waarop zij een recht kunnen laten gelden, te recupereren. Het gaat meer bepaald om degenen die recht hebben op een merk, een geografische aanduiding of benaming van oorsprong, een handelsnaam, een auteursrechtelijk beschermd werk (bijv. de titel van een film), een vennootschapsnaam, een familienaam of de naam van een geografische entiteit.

Om in deze vordering te slagen:

  • moet de domeinnaam identiek zijn aan, of sterk lijken op, de beschermde benaming.
  • mag de houder van de domeinnaam geen enkel recht of legitiem belang jegens die domeinnaam bezitten.
  • werd de domeinnaam te kwader trouw geregistreerd of gebruikt.

Het bijzondere aan deze stakingsvordering (in vergelijking met het gemeen recht) is dat de rechter de houder van de domeinnaam kan bevelen deze te schrappen of over te dragen aan de eisende partij (of aan een andere persoon die hij aanwijst).

Deze stakingsvordering kan enkel gevoerd worden met betrekking tot ‘.be’ domeinnamen en in de gevallen waar de houder van de domeinnaam een woonplaats of vestiging in België heeft.

Niet-gerechtelijke procedures tot beslechting van geschillen

Voor de ‘.be’ domeinnamen heeft DNS.be een alternatieve geschillenprocedure georganiseerd (“ADR” of Alternative Dispute Resolution).

Het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (Cepina) is hiervoor verantwoordelijk.

Om via Cepina de overdracht van een domeinnaam te bekomen, moet aan drie voorwaarden zijn voldaan :

  • De domeinnaam is identiek of lijkt sterk op een merk, handelsnaam, vennootschapsnaam, plaatsnaam, persoonsnaam of naam van een geografische entiteit waarop de klager rechten heeft.
  • De houder van de domeinnaam heeft geen recht of legitiem belang jegens deze domeinnaam.
  • De domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of gebruikt.  

De procedure is zeer snel en wordt behandeld door een derde persoon met expertise in de materie. De beslissing wordt op de website van Cepina gepubliceerd. Vervolgens zal DNS.be de domeinnaam schrappen of de naam van de houder aanpassen.

Voor geschillen over de “.eu” domeinnamen, heeft ook Eurid een alternatieve geschillenregeling, Alternative Dispute Resolution (ADR) , georganiseerd. Deze regeling is van toepassing op speculatieve of onrechtmatige registraties van domeinnamen, d.w.z. de registraties van domeinnamen die aanleiding geven tot verwarring met een benaming waarop anderen rechten kunnen laten gelden.  Bovendien is vereist dat de houder van de domeinnaam geen legitiem belang heeft jegens deze benaming of dat hij deze te kwader trouw gebruikt.

Voor geschillen over generieke domeinnamen (“.com”, “.int”, “.org”, enz.) komt de bevoegdheid toe aan de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Icann) die met dit doel de Uniform domain name Dispute Resolution Policy (UDPR) heeft opgezet. Deze procedure is wel enkel van toepassing indien het gaat om een conflict tussen een cybersquatter en een merkhouder. Het WIPO Arbitration and Mediation Center is één van de organisaties waar het geschil aanhangig kan worden gemaakt.

Laatst bijgewerkt
22 januari 2019