Het kan gebeuren dat iemand anders een benaming als domeinnaam kiest waarop uzelf een recht of belang heeft.

Gelet op het grote aantal Internet gebruikers, zal het uiteraard regelmatig gebeuren dat meerdere personen, particulieren of ondernemingen, eenzelfde domeinnaam wensen te registreren. Zo waren er voor de domeinnaam ‘dupont.com’ vier gegadigden : de heer Dupont, een gewone Belgische burger ; de Luxemburgse commerciële vennootschap Dupont; de Franse houder van het cosmetica merk ‘Dupont’ en de Nederlandse houder van het merk ‘D U P O N T’ (merk geregistreerd voor jenever).

Aangezien elke domeinnaam uniek is, is het delen van een domeinnaam uitgesloten.

Deze exclusiviteitsregel voor domeinnamen ligt aan de basis van talrijke geschillen tussen de houder van een domeinnaam en derden, die al dan niet houder zijn van andere rechten. Omdat het Internet daarenboven ook wereldwijd geldt, kunnen rechthebbenden uit de hele wereld met elkaar in conflict komen. Een teken dat waar ook op het Internet wordt gebruikt, is immers onmiddellijk en tegelijkertijd overal te bekijken.

Dit alles maakt dat de regels uit de reële wereld niet altijd goed lijken te functioneren in de virtuele wereld.

Zo, bijvoorbeeld, heeft het merkenrecht geen probleem met co-existentie van identieke tekens op voorwaarde dat er geen risico op verwarring bestaat wat betreft de herkomst van de betrokken producten of diensten (bijv. het beschermingsgebied of de producten of diensten zijn verschillend). In het geval van domeinnamen is een dergelijke co-existentie technisch niet mogelijk.

Afhankelijk van de goede of kwade trouw van de houder van de domeinnaam, kan men twee soorten geschillen onderscheiden. Om te bepalen of een domeinnaam te kwader trouw werd geregistreerd, kan men o.m. rekening houden met het feit dat de houder van de domeinnaam deze naam tegen een zeer hoge prijs tracht door te verkopen aan de houder van een merk of handelsnaam (of aan hun concurrenten). Een andere indicatie kan zijn dat de houder de domeinnaam gebruikt om, met winstgevende doeleinden, Internet gebruikers naar zijn website te lokken.

De registratie gebeurde te goeder trouw

Hier gaat het om de registratie van een domeinnaam door iemand die niet de bedoeling had om rechten van derden op dezelfde benaming te schaden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de houder van de domeinnaam ook zelf een recht op de benaming kan laten gelden.

De registratie gebeurde te kwader trouw

Soms handelen de houders van domeinnamen te kwader trouw. Het unieke karakter van domeinnamen heeft de belangstelling gewekt van speculanten die profijt willen halen uit de economische waarde van een domeinnaam. Via het onrechtmatig registreren van domeinnamen, hopen zij bijvoorbeeld de klanten van hun concurrenten naar hun eigen website te lokken of zij registreren een domeinnaam met het enkele doel deze naam nadien voor veel geld aan de rechtmatige belanghebbende te verkopen.

Deze praktijk heet cyberquatting en is verboden. Slachtoffers van cyberquatting beschikken over verscheidene rechtsmiddelen om tegen deze praktijken op te treden.

Laatst bijgewerkt
26 januari 2018