Vergoeding voor reprografie en Reprobel

Waarom een vergoeding voor reprografie?

De wet laat toe kopieën op papier te nemen van (fragmenten van) boeken, van artikels en van foto’s. De voorafgaande toestemming van auteur of uitgever is hiervoor niet vereist, althans op voorwaarde dat de kopieën gemaakt worden voor privégebruik of voor onderwijs- of wetenschappelijke doeleinden. Indien men wil kopiëren voor andere doeleinden (of wanneer men een boek in zijn geheel wil kopiëren), dan zal de toelating van auteurs en uitgevers wel gevraagd moeten worden.

Als compensatie voor deze kopieën hebben auteurs en uitgevers recht op een vergoeding, de zogenaamde “reprografievergoeding”.

De vennootschap Reprobel heeft als taak deze vergoeding te innen en vervolgens te verdelen onder auteurs en uitgevers. Ieder jaar zendt Reprobel een verzoek tot betaling aan vennootschappen, rechtspersonen en publieke instellingen, ervan uitgaande dat zij kopieën maken van auteursrechtelijk beschermde werken. Het bedrag wordt door Reprobel berekend op basis van een schatting van het aantal kopieën van beschermde werken. Wanneer een persoon aantoont dat hij geen enkele kopie van een beschermd werk maakt, zal geen vergoeding verschuldigd zijn.

Indien men meer informatie wenst over de praktische details van de inning en van de tarieven, kan men zich richten tot Reprobel.

Bijvoorbeeld: de forfaitaire vergoeding bedraagt 4,96 euro voor een apparaat waarmee minder dan 6 kopieën per minuut worden gemaakt. De proportionele vergoeding wordt dan vastgesteld op 0,0031 euro per kopie van een beschermd werk, ingeval de schuldenaar ervan meewerkt.

Deze bedragen worden via koninklijk besluit vastgesteld. Daarin wordt ook bepaald dat geregeld (om de vijf jaar) door een onafhankelijk orgaan een studie moet worden uitgevoerd over de reprografie, teneinde objectieve gegevens over het kopiëren te verkrijgen. Een Adviescommissie van de betrokken milieus werd opgericht om adviezen te verstrekken over de bedragen van de vergoeding, zodat de koning de tarieven kan aanpassen aan de evolutie van de kopieerpraktijken.

Laatst bijgewerkt
13 februari 2018