De wet laat toe om bijvoorbeeld muziek en films te kopiëren op dragers en apparaten zoals cd, tablet of USB-stick. De voorafgaande toestemming van auteurs, uitvoerende kunstenaars en producers is hiervoor niet vereist, althans op voorwaarde dat de kopieën gemaakt worden met privédoeleinden.

Ter compensatie van het feit dat de toestemming niet vereist is, hebben de rechthebbenden recht op een vergoeding, de zogenaamde “ vergoeding voor privékopie”.

Sinds 1 december 2013 hebben ook de auteurs van literaire en fotografische werken recht op deze vergoeding. Het kopiëren voor eigen gebruik is niet langer uitsluitend beperkt tot de audiovisuele werken (films, documentaires, enz.) en de geluidswerken (muziek, enz.).

Sinds 1 september 2019 hebben ook uitgevers recht op een vergoeding in compensatie voor het kopiëren voor eigen gebruik van hun uitgaven.

Deze vergoeding wordt geheven bij de aankoop van apparaten en dragers, die duidelijk gedefinieerd staan in een koninklijk besluit. Volgende criteria worden in acht genomen bij het vaststellen van de vergoeding: het moeten apparaten en dragers zijn die kennelijk worden gebruikt voor de privéreproductie van werken, prestaties en uitgaven, en ook moet rekening worden gehouden met het feit of al dan niet technische beschermingsmaatregelen op deze apparaten en dragers van toepassing zijn.

De tarieven worden geregeld herzien en aangepast aan de technologische en economische marktevolutie. Jaarlijks moet bovendien een analyse van de Belgische markt worden uitgevoerd door de Adviescommissie privékopie. In die commissie zetelen de beheersvennootschap Auvibel en de organisaties die de bijdrageplichtigen vertegenwoordigen.

Sinds 1 januari 2017 wordt ingevolge de Europese rechtspraak een terugbetaling of vrijstelling van de privékopievergoeding voorzien voor professioneel gebruik van dragers en apparaten. Professionele gebruikers die apparaten en dragers verwerven waarvoor bij aankoop ervan een privékopievergoeding wordt geheven, kunnen inderdaad, voor zover deze apparaten en dragers bestemd zijn voor strikt professioneel gebruik en mits naleving van bepaalde voorwaarden, de terugbetaling ervan vragen of worden vrijgesteld van betaling ervan. De terugbetalingsaanvraag wordt gericht aan de beheersvennootschap aan de hand van facturen als bewijs van de aankoop van de apparaten en dragers. De vrijstelling wordt toegekend op gewone aanvraag van de professionele gebruiker op het moment van de aankoop. De voorwaarden die bij deze aanvragen moeten worden nageleefd, zijn vastgesteld bij koninklijk besluit en niet-naleving ervan kan aanleiding geven tot verplichte terugbetaling met toeslag.

Laatst bijgewerkt
9 september 2019