Privékopie en reprografie

Privékopieën zijn toegestaan

Voor elke reproductie of kopie van een werk moet de toestemming gevraagd worden van de personen die rechten bezitten op dit werk (auteurs, uitvoerende kunstenaars en producenten of de organisaties die hun rechten beheren).

Onder bepaalde voorwaarden mogen voor privédoeleinden echter kopieën worden gemaakt zonder toestemming. Deze uitzondering op het auteursrecht en de naburige rechten maakt het bijvoorbeeld mogelijk om fragmenten van een cd naar een mp3-speler of naar een tablet te kopiëren of om een kopie te maken van een geleende cd. Ook het opnemen van een film op televisie om deze later te bekijken valt onder deze uitzondering. Dit geldt verder ook voor het fotokopiëren van een artikel of van een fragment uit een boek voor strikte privé- of onderzoeksdoeleinden (in dit laatste geval gaat het om de afzonderlijke reprografieuitzondering).

Voorwaarden van de privékopie

Let op, opdat een privékopie wettig is, moeten een aantal voorwaarden worden nageleefd. Bij inbreuk op één van deze voorwaarden, pleegt men inbreuk op het auteursrecht of de naburige rechten. Bij twijfel is het aangewezen om een specialist te raadplegen indien men zich er van wil verzekeren dat de kopie die men maakt, geen inbreuk op het auteursrecht vormt.

De familiekring

Kopieën mogen enkel in de familiekring gemaakt worden en hun gebruik moet ook bestemd zijn voor deze familiekring. De familiekring komt overeen met de privésfeer en is dus niet beperkt tot personen waarmee men een biologische band heeft.

Het is dus over het algemeen niet toegestaan om kopieën te nemen voor collega’s of kennissen, zelfs indien dit gratis gebeurt, tenzij de kopie kan beschouwd worden als een kopie gemaakt en bestemd voor de familiekring.

Films, muziek, artikels en foto’s

Men mag films en muziek integraal kopiëren. Dit mag op elk type drager, analoog of digitaal, zoals cd, dvd, computer, externe harde schijf, USB-stick, mp3-lezer, tablet, enz.

Sinds 1 december 2013 is het ook toegestaan om artikels, boeken of foto’s te kopiëren op deze dragers.

Downloaden en peer-to-peernetwerken

Het maken van een privékopie uit een ongeoorloofde bron is niet toegestaan. Dat heeft het Europese Hof van Justitie verduidelijkt in een arrest van 10 april 2014. Onder een ongeoorloofde bron wordt een bron verstaan waarbij inbreuk wordt gemaakt op de rechten van de auteurs of naburige rechthebbenden. Een kopie van een werk bekomen via een p2p-netwerk, zelfs indien slechts voor persoonlijk gebruik, zal vaak een kopie uit een ongeoorloofde bron uitmaken, en dus niet toegelaten zijn door de wet.

Vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik

Ter compensatie van deze uitzondering is door de wet een vergoeding voorzien die bestemd is voor de auteurs, kunstenaars en uitvoerende kunstenaars en producenten.

Deze vergoeding voor privékopie waarvan de bedragen bij koninklijk besluit worden bepaald, wordt geïnd door de beheersvennootschap Auvibel. Auvibel verdeelt de geïnde vergoeding vervolgens onder de verschillende categorieën rechthebbenden.

Voorwaarden van de reprografie-uitzondering

De wet staat toe dat door middel van fotokopieën, reproducties worden gemaakt voor strikte privédoeleinden of voor activiteiten van wetenschappelijk onderzoek. Men mag daarbij enkel fragmenten uit boeken, en dus nooit het gehele boek, kopiëren.

De kopie moet bestemd zijn voor louter privégebruik of onderzoek of nog, dit wordt algemeen aanvaard, voor het intern gebruik binnen een onderneming of vereniging.

Deze uitzondering geldt dus bijvoorbeeld voor fotokopieën van wetenschappelijke artikels die door bezoekers in een bibliotheek worden gemaakt, fotokopieën die gemaakt worden in copycenters of fotokopieën die voor intern gebruik binnen een bedrijf worden gemaakt.

Vergoeding voor reprografie

Ter compensatie van deze uitzondering, is door de wet een vergoeding voorzien die bestemd is voor de auteurs en uitgevers.

Deze vergoeding voor reprografie waarvan de bedragen bij koninklijk besluit worden bepaald, wordt geïnd door de beheersvennootschap Reprobel. Reprobel verdeelt de geïnde vergoeding vervolgens onder de verschillende categorieën rechthebbenden.

Laatst bijgewerkt
13 februari 2018