Privékopieën zijn toegestaan

Voor elke reproductie of kopie van een werk moet de toestemming gevraagd worden van de personen die rechten bezitten op dit werk (auteurs, uitvoerende kunstenaars en producenten of de organisaties die hun rechten beheren).

Onder bepaalde voorwaarden mogen voor privédoeleinden echter kopieën worden gemaakt zonder toestemming. Deze uitzondering op het auteursrecht en de naburige rechten maakt het bijvoorbeeld mogelijk om fragmenten van een cd naar een mp3-speler of naar een tablet te kopiëren of om een kopie te maken van een geleende cd. Ook het opnemen van een film op televisie om deze later te bekijken valt onder deze uitzondering. Dit geldt verder ook voor het fotokopiëren van een artikel of van een fragment uit een boek voor strikte privédoeleinden. De fotokopieën van een artikel of van een deel van een boek gemaakt door een persoon in het kader van zijn professionele activiteiten zijn eveneens toegestaan in het kader van de uitzondering voor reprografie.

Voorwaarden van de privékopie

Let op, opdat een privékopie wettig is, moeten een aantal voorwaarden worden nageleefd. Bij inbreuk op één van deze voorwaarden, pleegt men inbreuk op het auteursrecht of de naburige rechten. Bij twijfel is het aangewezen om een specialist te raadplegen indien men zich er van wil verzekeren dat de kopie die men maakt, geen inbreuk op het auteursrecht vormt.

Privégebruik

Kopieën mogen enkel door een natuurlijke persoon  voor privégebruik gemaakt worden. Dit betekent dat de gemaakte kopieën niet voor commerciële doeleinden mogen worden gebruikt.

Films, muziek, artikels en foto’s

Men mag films en muziek integraal kopiëren. Dit mag op elk type drager, analoog of digitaal, zoals cd, dvd, computer, externe harde schijf, USB-stick, mp3-lezer, tablet, enz.

Sinds 1 december 2013 is het ook toegestaan om artikels, boeken of foto’s te kopiëren op deze dragers.

Downloaden en peer-to-peernetwerken

Het maken van een privékopie uit een ongeoorloofde bron is niet toegestaan. Dat heeft het Europese Hof van Justitie verduidelijkt in een arrest van 10 april 2014. Onder een ongeoorloofde bron wordt een bron verstaan waarbij inbreuk wordt gemaakt op de rechten van de auteurs of naburige rechthebbenden. Een kopie van een werk bekomen via een p2p-netwerk, zelfs indien slechts voor persoonlijk gebruik, zal vaak een kopie uit een ongeoorloofde bron uitmaken, en dus niet toegelaten zijn door de wet.

De fotokopieën en prints gemaakt voor strikte privédoeleinden

Sinds 10 maart 2017 is het maken van fotokopieën en prints door een natuurlijke persoon voor privégebruik toegestaan onder de uitzondering voor privékopie. Vóór deze datum, vielen fotokopieën onder de uitzondering voor reprografie. Dit werd gewijzigd ten gevolge van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik

Ter compensatie van deze uitzondering is door de wet een vergoeding voorzien die bestemd is voor de auteurs, uitvoerende kunstenaars en producenten. Sinds 1 september 2019 ontvangen uitgevers ook een vergoeding ter compensatie van deze uitzondering, los van die voor auteurs, uitvoerende kunstenaars en producenten.

Deze vergoeding voor privékopie waarvan de bedragen bij koninklijk besluit worden bepaald, wordt geïnd door de beheersvennootschap Auvibel. Auvibel verdeelt de geïnde vergoeding vervolgens onder de verschillende categorieën rechthebbenden

Voorwaarden van de reprografie-uitzondering

De wet staat toe dat door middel van fotokopieën, reproducties worden gemaakt, wanneer deze kopieën door een persoon in het kader van zijn professionele activiteiten worden gemaakt . Men mag daarbij enkel fragmenten uit boeken, en dus nooit het gehele boek, kopiëren. Kopieën van bladmuziek zijn ook uitgesloten.

De kopie moet bestemd zijn voor het intern gebruik in een onderneming of vereniging of voor professionele doeleinden.

Deze uitzondering geldt dus bijvoorbeeld voor fotokopieën die voor professionele doeleinden gemaakt worden in een bibliotheek, in copycenters, in een overheidsinstantie,  of fotokopieën die voor intern gebruik in een bedrijf worden gemaakt.

Vergoeding voor reprografie

Ter compensatie van deze uitzondering, is door de wet een vergoeding voorzien die bestemd is voor de auteurs en uitgevers.

Deze vergoeding voor reprografie waarvan de bedragen bij koninklijk besluit worden bepaald, wordt geïnd door de beheersvennootschap Reprobel. Reprobel verdeelt de geïnde vergoeding vervolgens onder de verschillende categorieën rechthebbenden.

Laatst bijgewerkt
9 september 2019

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Intellectuele eigendom

    Auteursrechten en naburige rechten - Jaarverslag 2018 van de Controledienst