Auteurs zijn vaak aangewezen om contracten af te sluiten over hun werken indien zij het potentieel van hun creaties op een optimale wijze willen exploiteren.

Zo kan men contracteren met professionelen (producent, uitgever, distributeur...) die het werk dan op de markt zullen brengen.

Om geldig te zijn, moeten deze contracten aan bepaalde voorwaarden voldoen. De wet heeft deze voorwaarden voorgeschreven om zo de auteur te beschermen in zijn onderhandelingen met de professionele tussenpersonen (deze voorwaarden zijn evenwel ook van kracht wanneer het om contracten gaat met niet-professionelen).

Een schriftelijk contract

De contracten moeten schriftelijk zijn opgesteld zodat de auteur zich goed bewust is van de rechten die hij afstaat en hij steeds zal kunnen nagaan wat juist werd overeengekomen.

Een duidelijk contract

Het contract moet duidelijk zijn opgesteld. Indien bepaalde bewoordingen niet duidelijk zijn, zullen ze door de rechter in het voordeel van de auteur worden uitgelegd.

Verplichte inhoud

Welke exploitatiewijzen

Het contract moet vermelden voor welke exploitatiewijzen rechten zijn overgedragen en wat de juist omvang is:

 • exploitatie van muziek of een audiovisuele creatie voor filmprojectie?

  • Via televisie?

  • Via internet?

 • Exploitatie van een geschrift of een grafische creatie via een papieren of een elektronisch tijdschrift?

 • Exploitatie van foto’s in een boek, op Internet of op T-shirts?

Daarenboven kunnen contracten niet slaan op nog onbekende exploitatiewijzen. Contracten die werden gesloten voor het internet bestond, kunnen dus niet geïnterpreteerd worden in de zin dat ze ook exploitatie van de werken via het internet overdragen.

Welke vergoedingen voor de auteur

Ook de vergoeding voor elk van deze exploitatiewijzen moet worden vermeld. Deze vergoeding kan forfaitair of proportioneel aan de inkomsten zijn.

Duur

Het contract moet ook vermelden gedurende welke termijn de persoon die het contract met de auteur afsluit de overgedragen rechten zal kunnen uitoefenen.

Contracten over toekomstige werken

Contracten over toekomstige werken gelden slechts voor beperkte tijd en voor zover het genre van de werken waarop de overdracht betrekking heeft, is bepaald.

Voorbeelden:

 • muzikale werken,

 • audiovisuele werken,

 • grafische werken,

 • architecturale werken,

 • computerprogramma’s...

Een componist kan er zich zo toe verbinden de rechten op zijn eerstvolgende composities aan een producent af te staan.

De morele rechten: ongeldige contracten

Auteurs kunnen geen globale afstand doen van de toekomstige uitoefening van hun morele rechten.

Voorwaarden voor contracten over auteursrechten tussen werkgever en werknemer

Voor contracten tussen werkgever en werknemer/ambtenaar gelden er specifieke regels die minder strikt zijn en de overdracht van de rechten ten gunste van de werkgever mogelijk maken.

Voorwaarden voor contracten over auteursrechten tussen auteur en opdrachtgever

Voor contracten over de rechten op een werk dat in opdracht werd gemaakt en voor zover die opdracht zich buiten de culturele sector situeert, gelden er eveneens specifieke regels die minder strikt zijn en de overdracht van de rechten ten gunste van de opdrachtgever mogelijk maken.

Laatst bijgewerkt
13 februari 2018