Wanneer een werk bij een auteur wordt besteld, blijft deze laatste de houder van de intellectuele eigendomsrechten op dit werk, ook al wordt het werk zelf, als materieel object, aan de opdrachtgever afgegeven. Wanneer bijvoorbeeld een schouwburg een toneelstuk bestelt of een bedrijf een beeldhouwwerk ter decoratie van het gebouw, behoudt de auteur de auteursrechten.

Deze situatie, die relevant is voor alle intellectuele eigendomsrechten, kan uiteraard vervelend zijn voor de opdrachtgever, die immers geen auteursrechten heeft en bijgevolg toestemming moet vragen voor elk ander gebruik van het werk dan bij de bestelling werd overeengekomen (bijvoorbeeld het publiceren van een foto van het bestelde beeldhouwwerk).

De opdrachtgever van het werk en de auteur kunnen overeenkomen dat de rechten op het werk worden overgedragen aan de opdrachtgever. Gelet op de oncomfortabele situatie van de opdrachtgever, heeft de wetgever overigens in bepaalde omstandigheden soepelere contractmodaliteiten voorzien voor een geldige overdracht aan de opdrachtgever van een werk waarop intellectuele rechten rusten.

Wat het auteursrecht betreft, moet een dergelijk contract om geldig te zijn aan bepaalde minimumvoorwaarden voldoen (zie hierna). Bovendien moet het contract duidelijk opgesteld zijn omdat, bij twijfel, de rechter een interpretatie in het voordeel van de auteur zal geven.

Voorwaarde: een geschreven contract

Wanneer het werk wordt gemaakt voor een opdrachtgever die actief is in de niet-culturele sector of in de reclamewereld, volstaat het dat auteur en opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen dat de auteursrechten in hun geheel aan de opdrachtgever worden overgedragen (met uitzondering van de morele rechten die niet volledig overgedragen kunnen worden).

De opdrachtgever moet actief zijn in de niet-culturele sector of de reclamewereld en het bestelde werk moet ook voor deze sectoren bestemd zijn.

Het is wel niet altijd even gemakkelijk om uit te maken wat tot de niet-culturele dan wel de culturele sector behoort.

Bijvoorbeeld, tot de niet-culturele sector behoort:

  • het bestellen van een website door een bank;

  • het bestellen van foto’s om op een spijskaart van een restaurant te plaatsen.

Bijkomende voorwaarden

Indien het werk besteld wordt binnen het kader van een culturele activiteit moeten andere voorwaarden worden nageleefd.

Dit is, bijvoorbeeld, het geval bij het bestellen van een show door een circus; het bestellen van een beeldhouwwerk door een museum.

Laatst bijgewerkt
12 februari 2018