Table of Contents

  Het is belangrijk om de personen te kunnen identificeren die het auteursrecht op een werk bezitten: dit zijn immers de houders van het recht.

  Naast deze titularissen of rechthebbenden, moet men ook rekening houden met het bestaan van vennootschappen voor collectief beheer die vanwege de titularissen van de rechten het mandaat hebben gekregen om hun rechten te beheren.

  In dat geval zullen gebruikers die een werk wensen

  • te reproduceren,

  • mee te delen aan het publiek  of

  • te verspreiden,

  bij deze collectieve beheersvennootschappen de noodzakelijke toestemming moeten bekomen en met hen een prijs onderhandelen. 

  Houders van het auteursrecht

  De auteursrechten op een werk van letterkunde of kunst ontstaan bij de auteur van dit werk. Deze rechten, of een gedeelte ervan, kunnen worden overgedragen aan derden, zoals

  • een uitgever,

  • een producent,

  • een werkgever of

  • een klant. 

  De auteur: eerste houder van de rechten

  In beginsel is de fysieke persoon die het werk heeft gecreëerd houder van de auteursrechten. Deze rechten ontstaan bij zijn persoon en dit vanaf het ogenblik van de creatie van het werk.

  In het geval van anonieme en pseudonieme werken, is het de uitgever die ten aanzien van derden geacht wordt de auteur te zijn, tenzij er geen twijfel bestaat over de werkelijke identiteit van de auteur.

  Bij audiovisuele werken wordt vermoed dat de exploitatierechten overgedragen zijn aan de producent.

  Overdracht van auteursrechten

  Overdracht van auteursrechten aan een tussenpersoon

  Ook al komen de auteursrechten in de eerste plaats toe aan de auteur, dan kan hij/zij die rechten steeds overdragen aan andere personen of bedrijven. Auteurs moeten niet noodzakelijk zelf hun werk economisch exploiteren. Ze kunnen deze exploitatie aan één of meerdere derden overlaten, bijvoorbeeld aan een producent of een uitgever. Deze laatsten kunnen slechts tot de exploitatie van het werk overgaan, nadat de auteurs hen de volledige auteursrechten of een gedeelte ervan (tegen een vergoeding) hebben overgedragen.

  In geval van een dergelijke overdracht, beschikken de auteurs zelf niet meer over de overgedragen rechten.

  Wanneer bijvoorbeeld de auteur van een roman zijn reproductie- en distributie recht exclusief heeft overgedragen aan een uitgever, zodat die kan overgaan tot het drukken van exemplaren voor verkoop, dan zal deze auteur zelf niet meer het recht hebben om nog aan andere personen toestemming te geven tot het uitgeven en verdelen van zijn werk. Alleen de uitgever kan op dat moment nog een dergelijke toestemming geven.

  Let op, om geldig te zijn, moet de overdracht van auteursrechten door de originele auteur (dit is de fysieke persoon die het werk heeft gecreëerd) aan een aantal strikte voorwaarden voldoen. De auteur behoudt ook altijd zijn morele rechten die met hem verbonden zijn.

  Overdracht van auteursrechten aan de werkgever

  Wanneer de auteur een werk tot stand brengt in het kader van een arbeidsovereenkomst, kunnen de vermogensrechten op dit werk aan de werkgever worden overgedragen. In dat geval zijn een aantal specifieke regels van toepassing.

  Indien de vermogensrechten aan de werkgever zijn overgedragen, en slechts in de mate waarin ze zijn overgedragen, heeft de werkgever het recht toestemming tot gebruik van het werk te verlenen. De werknemer zelf kan zonder toestemming van de werkgever niet meer over het werk beschikken.

  Overdracht van auteursrechten aan de opdrachtgever van een werk

  Indien de auteur een werk op bestelling heeft gecreëerd, kunnen de vermogensrechten op dit werk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Een aantal specifieke regels zijn op deze situatie van toepassing.

  Indien de vermogensrechten aan de opdrachtgever van het werk zijn overgedragen, en slechts in de mate waarin ze zijn overgedragen, heeft die het recht toestemming tot gebruik van het werk te verlenen. De auteur zelf kan zonder toestemming van de opdrachtgever niet meer over het werk beschikken.

  Collectief beheer

  Sommige auteurs zijn lid van auteursvennootschappen, ook wel collectief beheers venootschapen van auteursrechten genoemd. Die beheren de auteursrechten in naam van de auteurs. Elke vraag tot exploitatie van het werk moet aan deze vennootschappen worden gericht. Voor bepaalde exploitaties is de tussenkomst van een collectieve beheersvennootschap zelfs verplicht.

  Wanneer de houders van het auteursrecht niet kunnen worden geïdentificeerd of gelokaliseerd

  Soms kan men de houders van het auteursrecht op een werk niet identificeren of lokaliseren teneinde toestemming te vragen om het werk te gebruiken. Men spreekt dan van verweesde werken.

  Volgens de huidige stand van de wetgeving ontslaat het feit dat men de houder van het auteursrecht niet kan contacteren de gebruiker niet van de plicht om voorafgaande toestemming te vragen aan de rechthebbenden.

  Op Europees niveau werd op 25 oktober 2012 evenwel de Europese Richtlijn 2012/28/EU inzake bepaalde toegestane gebruikswijzen van verweesde werken goedgekeurd. Deze richtlijn werd in Belgisch recht omgezet door de wet van 20 juli 2015 houdende de omzetting van de richtlijn 2012/28/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 inzake bepaalde toegestane gebruikswijzen van verweesde werken.

  • Voor het publiek toegankelijke bibliotheken,

  • onderwijsinstellingen en musea, alsook

  • archieven,

  • instellingen voor cinematografisch- of geluidserfgoed en

  • publieke omroeporganisaties

  mogen voor bepaalde doeleinden gebruik maken van bepaalde verweesde werken, zonder daarvoor toestemming te hebben van de rechthebbende. De doeleinden waarvoor de werken gebruikt worden moeten zijn opgesomd in de wet.

  Zij moeten dan wel eerst een zorgvuldig onderzoek uitvoeren naar de rechthebbende en het verweesde werk registreren in een databank beheerd door het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie.

  Wanneer de rechthebbende van een verweesd werk opduikt, kan hij de status van verweesd werk beëindigen en heeft hij recht op een vergoeding voor het gebruik door de instellingen en organisaties van zijn verweesde werk.

  Opgelet, indien men niet tot één van de hiervoor opgesomde instellingen en organisaties behoort en men wenst een werk van een auteur die men niet kent of niet kan opsporen, te gebruiken, dan moet de nodige voorzichtigheid aan de dag gelegd worden en neemt men best de volgende aanbevelingen in acht:

  • Men moet inspanningen leveren om de houder van het recht te vinden. 
   Dit houdt op zijn minst een zoektocht in naar de personen die op de drager van het werk zijn aangeduid als
   • auteur,
   • uitgever of
   • producent.

   Ook moet contact worden genomen met een collectieve beheersvennootschap in de betrokken sector, alsook met de nationale bibliotheek die instaat voor het wettelijk depot.

   De gebruiker moet kunnen bewijzen dat hij alles in het werk heeft gesteld om de houder van het auteursrecht te vinden. 

  • Indien de houder van het auteursrecht na deze zoektocht toch
   • niet-identificeerbaar of onvindbaar blijft en
   • de gebruiker geen wettelijke uitzondering kan inroepen,

   dan mag de gebruiker het werk niet exploiteren zonder voorafgaande toestemming
   Doet hij dit toch, dan stelt hij zich bloot aan sancties en aan de betaling van een schadevergoeding.

  Laatst bijgewerkt
  14 augustus 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Intellectuele eigendom

   Auteursrechten en naburige rechten - Jaarverslag 2018 van de Controledienst