Table of Contents

  In 2009 heeft de Europese Unie (EU) een wetgevend kader dat de handel in zeehondenproducten regelt opgesteld. Zo beantwoordt de EU de publieke bezorgdheid over het welzijn van de dieren in het kader van de zeehondenjacht.

  Verordening (EG) nr. 1007/2009

  Die verordening voert een algemeen verbod om zeehondenproducten op de Europese markt te brengen in. Die voorziet eveneens in uitzonderingen onder bepaalde voorwaarden:

  1. zeehondenproducten die afkomstig zijn van door de Inuit - en andere inheemse gemeenschappen traditioneel voor hun levensonderhoud beoefende jacht;
  2. occasionele invoer die uitsluitend bestaat uit goederen voor persoonlijk gebruik van reizigers of hun familieleden;
  3. zeehondenproducten afkomstig uit bijproducten van overeenkomstig de nationale wetgeving gereguleerde jacht die uitsluitend wordt beoefend met het oog op duurzaam beheer van rijkdommen van de zee. Dat op de markt brengen is uitsluitend toegestaan indien het zonder winstoogmerk plaatsvindt.

  Voor de toepassing van die verordening wordt onder zeehond verstaan: een specimen van alle soorten vinpotigen (Phocidae, Otariidae en Odobenidae). Zeehondenproduct is elk product, bewerkt of onbewerkt, dat is afgeleid of verkregen van zeehonden.

  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/1775

  Die verordening maakt de invoer van zeehondenproducten mogelijk indien de zending vergezeld is van een verklaring afgegeven door een erkende instantie. Op dit ogenblik zijn er slechts 3 erkende instanties voor het afleveren van een dergelijke verklaring:

  • Ministerie van Visserij , Jacht en Landbouw van Groenland
  • Ministerie van Milieu van Nunavut (Canada)
  • Regering van de North West Territories van Canada

  De verklaringen die door die instanties worden toegekend, moeten aantonen dat de zeehondenproducten aan de vastgestelde vereisten van de verordening voldoen (afkomstig van Inuit). De verklaringen moeten bij de Douane voorgelegd worden bij invoer in de Europese Unie.

  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/1850

  Die verordening stelt dat zeehondenproducten voor persoonlijk gebruik van reizigers of hun familieleden slechts ingevoerd kunnen worden indien er aan een of meer van de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. de zeehondenproducten worden door de reizigers als kledingstuk gedragen, dan wel anderszins gedragen of meegevoerd in hun persoonlijke bagage;
  2. de zeehondenproducten maken deel uit van de persoonlijke bezittingen van een natuurlijk persoon die zijn gewone verblijfplaats overbrengt van een derde land naar de Unie;
  3. de zeehondenproducten worden in een derde land ter plaatse door reizigers verkregen en worden op een later tijdstip door die reizigers ingevoerd, mits die reizigers bij aankomst op het grondgebied van de Unie de volgende documenten overleggen aan de douaneautoriteiten van de betrokken lidstaat: een schriftelijke kennisgeving van invoer, een bewijsstuk waaruit blijkt dat de producten in het betrokken derde land zijn verkregen.

  Meer info?

  Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met:

  Vincent WUYTS
  Tel.: +32 2 277 65.12
  E-mail: Vincent.Wuyts@economie.fgov.be 

  Laatst bijgewerkt
  8 april 2022