Table of Contents

  Het Multivezelakkoord

  De textielproducten werden bij het in voege treden van het Multivezelakkoord onderverdeeld in 164 categorieën. Deze categorieën zijn op hun beurt ingedeeld in zes groepen naargelang van hun economische gevoeligheid. De reglementering ligt vervat in Verordening (EG) Nr. 3030/93 van de Raad  van 12 oktober 1993 en Verordening (EG) nr. 517/94 van de Raad van 7 maart 1994.

  Autolimitatieregeling (Quota met exportvergunning)

   De bevoegde instanties van de leverancierslanden geven uitvoervergunningen af voor alle zendingen textielproducten waarop kwantitatieve maxima van toepassing zijn, totdat deze maxima zijn bereikt. Het origineel van de uitvoervergunning wordt met het oog op de afgifte van de communautaire invoervergunning door de importeur samen met de aanvraag om vergunning, overgelegd aan de bevoegde instantie van een lidstaat van zijn keuze. Voor zover de Commissie heeft bevestigd dat de gevraagde hoeveelheid nog beschikbaar is binnen de grenzen van het vastgelegde kwantitatieve maximum, wordt de invoervergunning afgeleverd. De uitvoervergunning moet uiterlijk op 31 maart van het jaar volgende op het jaar waarin de goederen waarop zij betrekking heeft zijn verzonden, worden overgelegd. De invoervergunningen zijn vanaf de datum van afgifte 6 maanden geldig. Indien de importeur daartoe een naar behoren gemotiveerd verzoek indient, kunnen de bevoegde instanties van een lidstaat besluiten om de geldigheidsduur voor een periode van 3 maanden te verlengen.

  Te vermelden gegevens in de aanvraag:

  • KBO-nummer, naam en volledig adres (met telefoon en faxnummer) van de aanvrager en eventuele aangever;
  • naam en adres van de exporteur;
  • nauwkeurige omschrijving van de goederen (handelsnaam, goederencode en categorienummer);
  • land van oorsprong en land van herkomst;
  • de hoeveelheid;
  • de waarde van de goederen;
  • de datum en het nummer van de uitvoervergunning;
  • de datum en de handtekening van de importeur.

  Bij te voegen document:

  • de originele uitvoervergunning.

  Juridische basis:

   Verordening (EG) Nr. 3030/93 van de Raad van 12 oktober 1993 betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van bepaalde textielproducten uit derde landen (Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 275 van 8.11.93); laatst gewijzigd bij Verordening (EG) Nr. 379/2010 van de Commissie van 4 mei 2010.

  Dubbele controle

  Voor bepaalde derde landen is een systeem van dubbele controle, zonder kwantitatieve beperkingen, ingesteld.
  Het origineel van de uitvoervergunning of uitvoerdocument wordt met het oog op de afgifte van de communautaire invoervergunning door de importeur samen met de aanvraag om vergunning, overgelegd aan de bevoegde instantie van een lidstaat van zijn keuze. De uitvoervergunning moet uiterlijk op 31 maart van het jaar volgende op het jaar waarin de goederen waarop zij betrekking heeft zijn verzonden, worden overgelegd. De invoervergunningen zijn vanaf de datum van afgifte 6 maanden geldig. Indien de importeur daartoe een naar behoren gemotiveerd verzoek indient, kunnen de bevoegde instanties van een lidstaat besluiten om de geldigheidsduur voor een periode van 3 maanden te verlengen.

  Te vermelden gegevens in de aanvraag:

  • KBO-nummer, naam en volledig adres (met telefoon en fax-nummer) van de aanvrager en eventuele aangever;
  • naam en adres van de exporteur;
  • nauwkeurige omschrijving van de goederen (handelsnaam, goederencode en categorienummer);
  • land van oorsprong en land van herkomst;
  • de hoeveelheid;
  • de waarde van de goederen;
  • de datum en het nummer van de uitvoervergunning;
  • de datum en de handtekening van de importeur.

  Bij te voegen document:

  • de originele uitvoervergunning.

  Juridische basis:

  Verordening (EG) Nr. 3030/93 van de Raad van 12 oktober 1993 betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van bepaalde textielproducten uit derde landen (Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 275 van 8.11.93); laatst gewijzigd bij Verordening (EG) Nr. 379/2010 van de Commissie van 4 mei 2010.

  Enkelvoudig toezicht

  Voor China is een enkelvoudige controle vooraf van toepassing op de invoer van bepaalde textielproducten.

  Te vermelden gegevens in de aanvraag:

  • KBO-nummer, naam en volledig adres (met telefoon en faxnummer) van de aanvrager en eventuele aangever;
  • nauwkeurige omschrijving van de goederen (handelsnaam, goederencode en categorienummer);
  • land van oorsprong en land van herkomst;
  • de hoeveelheid;
  • de waarde van de goederen;
  • de datum en de handtekening van de importeur.

  Bij te voegen document:

  • een gecertificeerd afschrift van de vrachtbrief, de kredietbrief, het contract of een ander handelsdocument waaruit blijkt dat de goederen voor uitvoer bestemd zijn.

  Juridische basis:

  Verordening (EG) Nr. 3030/93 van de Raad van 12 oktober 1993 betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van bepaalde textielproducten uit derde landen (Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 275 van 8.11.93); laatst gewijzigd bij Verordening (EG) Nr. 379/2010 van de Commissie van 4 mei 2010.

  Autonome contingenten

  Voor een aantal leverancierslanden werden autonome contingenten ingesteld. Beheer en toewijzing van deze contingenten worden vastgelegd door de Europese Commissie en gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie. Gewoonlijk wordt er rekening gehouden met de traditionele handelsstromen en dienen nieuwkomers hun aanvraag te beperken tot een vooraf bepaalde maximum hoeveelheid. De aanvragen worden toegestaan voor zover er nog hoeveelheden beschikbaar zijn binnen de kwantitatieve beperkingen. Importeurs die 50 % of meer van de ontvangen invoervergunning hebben opgebruikt, kunnen een nieuwe vergunning aanvragen voor dezelfde categorie producten.

  Te vermelden gegevens in de aanvraag:

  • KBO-nummer, naam en volledig adres (met telefoon en faxnummer) van de aanvrager en eventuele aangever;
  • nauwkeurige omschrijving van de goederen (handelsnaam, goederencode en categorienummer);
  • land van oorsprong en land van herkomst;
  • de hoeveelheid;
  • de waarde van de goederen;
  • de datum en de handtekening van de importeur.

  Bij te voegen documenten:

  • een verklaring dat geen invoervergunning verkregen werd in een andere lidstaat;
  • een contract.

  Juridische basis:

  Verordening (EG) nr. 517/94 van de Raad van 7 maart 1994 betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen, die niet onder bilaterale overeenkomsten, protocollen of andere regelingen, noch onder andere, bijzondere communautaire regeling (Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 67 van 10.3.94); laatst gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1258/2009 van de Commissie van 18 december 2009.

  Economische passieve veredeling

  De reglementering heeft betrekking op textielproducten en kledingartikelen die worden wederingevoerd in de Unie na bewerking of verwerking in bepaalde derde landen. De aanvraag dient te gebeuren door middel van het formulier "Aanvraag voorafgaande vergunning passieve veredeling". Aanvragen mogen enkel ingediend worden door Europese producenten.

  Te vermelden gegevens in de aanvraag:

  • KBO-nummer, naam en volledig adres (met telefoon en faxnummer) van de aanvrager en eventuele aangever;
  • nauwkeurige omschrijving van de goederen (handelsnaam, goederencode en categorie-nummer);
  • land van oorsprong en land van herkomst;
  • de hoeveelheid;
  • de waarde van de goederen;
  • nauwkeurige omschrijving van de uit te voeren goederen;
  • waarde van de uit te voeren goederen;
  • de datum en de handtekening van de importeur.

  Bij te voegen documenten:

  • productie- en tewerkstellingsgegevens in de Europese Unie;
  • een contract.

  Juridische basis:

  • Verordening (EG) nr. 3036/94 van de Raad van 8 december 1994 houdende instelling van een regeling voor economische passieve veredeling die van toepassing is op bepaalde textielproducten en kledingartikelen die worden wederingevoerd in de Gemeenschap na bewerking of verwerking in bepaalde derde landen (Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 322 van 15.12.94).
  • Verordening (EG) nr. 3017/95 van de Commissie van 20 december 1995 tot vaststelling van enige bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 3036/94 van de Raad houdende instelling van een regeling voor economische passieve veredeling die van toepassing is op bepaalde textielproducten en kledingartikelen die worden wederingevoerd in de Gemeenschap na bewerking of verwerking in bepaalde derde landen (Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 314 van 28.12.95).

  Gebruik van de quota en toezichtsmaatregelen

  Op Europees niveau wordt de toekenning van vergunningen voor de invoer van textielproducten in de 15 lidstaten beheerd via het SIGL-systeem ("Système Intégré de Gestion de Licences"). SIGL is een computersysteem dat de Europese Commissie verbind met de vergunningsdiensten in de lidstaten.

  Verantwoordelijke ambtenaren die nadere inlichtingen kunnen verschaffen

  Laatst bijgewerkt
  26 februari 2018