EU-verordening 2019/125 van 16 januari 2019 legt de regels vast voor de handel met derde landen van goederen die zouden kunnen worden gebruikt voor de doodstraf of voor foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. Die verordening legt ook de regels vast met betrekking tot het verlenen van tussenhandeldiensten, van technische bijstand, opleiding en reclame met betrekking tot deze goederen.

Verbod

Voor de goederen die geen andere toepassingen in de praktijk hebben dan de doodstraf, foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (opgenomen in de bijlage II van de EU-verordening 2019/125) is het verboden om:

  • die goederen -in te voeren, uit te voeren of door te voeren, tenzij kan aangetoond worden dat die goederen uitsluitend worden gebruikt om te worden tentoongesteld in een museum wegens hun historische betekenis;
  • aan een tussenhandelaar om aan een persoon, entiteit of instantie in een derde land tussenhandeldiensten voor die goederen ongeacht hun oorsprong te verlenen;
  • aan een verlener van technische bijstand of een tussenhandelaar aan een persoon, entiteit of instantie in een derde land een opleiding over het gebruik van die goederen te verlenen of aan te bieden.

Vergunning

Een uitvoervergunning is vereist voor de goederen opgenomen in de bijlage III en IV van de EU-verordening 2019/125, ongeacht de oorsprong van dergelijke goederen, d.w.z.:

  • goederen die voornamelijk voor wetshandhaving worden gebruikt en goederen waarvoor, gezien hun ontwerp en technische kenmerken, een aanzienlijk risico bestaat dat zij worden gebruikt voor foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (bijlage III).
  • goederen die zouden kunnen worden gebruikt voor de doodstraf en die zijn goedgekeurd of daadwerkelijk worden gebruikt voor de doodstraf door een of meer derde landen die de doodstraf niet hebben afgeschaft (bijlage IV).

Bijlagen III en IV omvatten niet:

  • vuurwapens die onder verordening (EU) nr. 258/2012 vallen;
  • producten voor tweeërlei gebruik die onder verordening (EG) nr. 428/2009 vallen;
  • goederen die overeenkomstig Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB worden gecontroleerd.

Op overtredingen zijn de sancties van toepassing die voorzien zijn in de wet van 11 september 1962.

Meer info en vergunning aanvragen?

Voor meer informatie of voor een vergunning aan te vragen kunt u contact opnemen met:

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie
Dienst Vergunningen
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Vincent Wuyts

Tel.: +32 2 277 65 12
E-mail: Vincent.wuyts@economie.fgov.be

Anja Waem

Tel. +32 2 277 99 19
E-mail: anja.waem@economie.fgov.be

Laatst bijgewerkt
8 april 2022