Table of Contents

  Sinds de toetreding van Rusland tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO) op 22 augustus 2012, zijn er voor de Russische uitvoer van bepaalde soorten ruw naaldhout, tariefcontingenten van toepassing. Een deel hiervan is voorbehouden voor uitvoer naar de Europese Unie. De uitvoerrechten in Rusland worden hierdoor vermindert van 25 % naar 13 % voor sparhout en naar 15 %  voor pijnhout. De ingevoerde houtproducten moeten in de EU verwerkt worden, binnen het jaar na de werkelijke invoer.

  Procedure

  De Europese Unie beheert haar aandeel in de tariefcontingenten. Op basis van de in de Europese Unie afgegeven “Contingentvergunningen” aan een importeur uit één van de EU-lidstaten,  zal de Russische Federatie uitvoervergunningen afleveren aan Russische exporteurs. 

  De tariefcontingenten worden geopend voor één kalenderjaar. Voor 2012 is de contingentperiode de periode van 1 september tot 31 december 2012.

  Vanaf 2013 wordt de contingentperiode ingedeeld in 2 delen:

  1. Van 1 januari tot en met 31 juli (aanvragen mogen ingediend worden vanaf 1 oktober van het voorafgaand kalenderjaar):
   • 70 % van elk tariefcontingent (sparhout en pijnhout) wordt voorbehouden aan traditionele importeurs. Vanaf contingentperiode 2015 wordt de maximale hoeveelheid per invoerder en per productgroep (plafond) berekend in april van het jaar voordien, rekening houdend met zijn invoer gedurende de twee voorafgaande jaren. Voor de eerste 3 contingentperiodes (2012, 2013 en 2014) gelden als referentiejaren 2004, 2007 of een combinatie van beide. Men moet minstens 5.000 m³ (spar- en pijnhout samen) ingevoerd hebben tijdens de gekozen referentieperiode.
   • 30 % van elk tariefcontingent wordt toegekend aan nieuwe importeurs, volgens chronologische volgorde. Maximaal 1,5 % van het tariefcontingent voor elke productgroep.
  2.  Van 1 augustus tot 31 december (aanvragen mogen slechts ingediend worden tot 1 december):
   • Resterende hoeveelheden worden verdeeld via chronologische volgorde. Maximaal 5 % van het resterende tariefcontingent voor elke productgroep.

  Voor het resterende deel van 2012 wordt enkel de werkwijze gevolgd van het eerste deel van de contingentsperiode.

  Indienen van de aanvraag

  Een aanvraag (per tariefcontingent) kan ingediend worden aan de hand van het model in bijlage II van Uitvoeringsverordening nr. 498/2012 (aanvraag + beëdigde verklaring).  Daarnaast moet u ons ook het contract of het precontract bezorgen.

  Bewijs werkelijke invoer

  Uiterlijk 15 kalenderdagen na het eind van elke derde maand moeten de importeurs de vergunningsinstantie informeren over hun werkelijke invoer gedurende de laatste drie maanden (aan de hand van een kopie van de douaneaangiften).

  Wanneer de hoeveelheid die in de douaneaangifte is vermeld zonder schors is gemeten en de hoeveelheid die in vak 9 van de contingentvergunning is vermeld ook de schors omvat, verstrekt de importeur de vergunningsinstantie de correcte invoerhoeveelheden voor elke douaneaangifte waarbij de schors is meegerekend. De juiste hoeveelheden worden berekend door de vastgestelde correctiecoëfficiënten toe te passen.

  Ongebruikte vergunningen

  Wanneer een contingentvergunning zes maanden na afgifte nog niet werd gebruikt, retourneert de importeur deze aan de vergunningsinstantie, of stelt hij de vergunningsinstantie ervan in kennis dat hij van plan is deze te gebruiken tijdens de resterende contingentperiode.

  Juridische basis

  • Uitvoeringsverordening (EU) nr. 498/2012 van de Commissie van 12 juni 2012 betreffende de toekenning van tariefcontingenten voor de uitvoer van hout uit de Russische Federatie naar de Europese Unie (Publicatieblad L152 van 13.6.2012).

  Producten

  Omschrijving

  GN-code

  Sparhout

  4403 2011

  4403 2019

  Pijnhout

  4403 2031

  4403 2039

  Verantwoordelijke ambtenaren die nadere inlichtingen kunnen verschaffen:

  Laatst bijgewerkt
  19 maart 2020